Adatvédelmi nyilatkozat

Szallas.hu Zrt.
2010. február 21.

A Szallas.hu Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség a látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.
A Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a http://www.szallas.hu és a http://www.szallasguru.hu aloldala (továbbiakban együttesen: Weblap, Szallas.hu) látogatóit a weboldalak működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.
A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Weblap működésével és a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szolgáltató tájékoztatást.
I. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Adatkezelő: Szallas.hu Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9. Nyilvántartási szám: 05-09-022421 (Miskolci Törvényszék Cégbírósága) Adószám: 23473706-2-05 Ügyfélszolgálat: szallas@szallas.hu, skype: szallasguru, +36 30 / 344 2000
A szállásokat üzemeltető Partnerek önálló adatkezelőként járnak el a szállásfoglalás, ajánlatkérés és utalványvásárlás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében a Szolgáltató adatfeldolgozóként a Zero Times Services Kft-t veszi igénybe.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre (pl. Hírlevél, e-DM) a Szolgáltató jogosult.
II. Fogalmak

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
III. Adatkezelés elve

IV. Adatkezelés jogalapja


V. Kezelt adatok köre

A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

A szállásfoglalás illetve ajánlatkérés során kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), nem, gyermekek száma és kora, kisállattartásra vonatkozó adatok. A Felhasználó a szállásfoglalás és ajánlatkérés során a megjegyzés rovatban további személyes adatokat oszthat meg a szállásajánlatot közvetítő Partnerrel és a Szolgáltatóval.

Sikeres szállásfoglalás, kuponvásárlás esetén, egy anonim módon is kitölthető kérdőívet küld a Szolgáltató, melyben lehetőség van értékelni a szálláshelyet. A Felhasználó által hozzáférhetővé tett szállásértékelések, vélemények – a Felhasználó döntésétől függően nevének és cím szerinti településének megjelölésével vagy név nélkül cím szerinti településének megjelölésével – bárki számára nyilvánosan hozzáférhetőek.

Az „Elküldöm ismerősömnek” funkció használata során a Szolgáltató nem rögzíti a Felhasználó és ismerőse nevét és email címét.

Az utalványvásárlás során kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám). A Felhasználó az utalványvásárlás során a megjegyzés rovatban további személyes adatokat oszthat meg a szállásajánlatot közvetítő Partnerrel és a Szolgáltatóval.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés során a Szallas.hu Zrt. által kezelt adatok: Felhasználó vezeték- és keresztneve, email címe, utazási szokásai, felhasználói viselkedése (pl. foglalások, ajánlatkérések, kuponvásárlások, stb.).

VI. Adatkezelés célja


VII. Adattovábbítás

Ajánlatkérés esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg továbbítja az ajánlatkérő Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, cím gyermekek száma és kora, kisállattartásra vonatkozó adatok) és megjegyzését, valamint a választott fizetőeszközt a szállásajánlatot közvetítő Partner felé ajánlat küldése céljából. Szállásfoglalás esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a foglaló Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, kisállattartásra vonatkozó adatok) és megjegyzését, valamint egyéb foglalási adatait (kedvezmény, feláras szolgáltatás igénylése, választott fizetőeszköz, stb.) a szállásajánlatot közvetítő Partner felé a foglalás teljesítése céljából. A Szolgáltató azt követően továbbítja a Felhasználó foglalás során megadott adatait a szállásajánlatot közvetítő Partner felé, miután a Partner visszajelzett, hogy a foglalást teljesíteni tudja. Utalványvásárlás esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az utalvány megrendelésével egyidejűleg továbbítja a vásárló Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, cím) és megjegyzését, valamint egyéb rendelési adatait (csomag száma, kedvezmény, feláras szolgáltatás igénylése, fizetőeszköz, stb.) a kedvezményes szállásajánlatot közvetítő Partner felé a vásárlás nyomon követése és utalvány küldése céljából.
VIII. Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatokat az ajánlat elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban, az ajánlat visszautasítása esetén pedig a szállásadó Partnerrel való elszámolás érdekében az ajánlattal érintett időszakra vonatkozó pénzügyi elszámolásig kezeli. A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett szállásfoglalással, utalványvásárlással és elfogadott ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

A Szolgáltató a hozzájárulás IX.3. pont szerinti visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából. A Weblap egyes Szolgáltatásainak megszűnése, valamely nyereményjáték lezárulta, illetve Facebook alkalmazás törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. szallas.hu Hírlevél, szallasguru.hu Hírlevél, e-DM, stb.) – külön-külön szükséges visszavonni.

A Szolgáltató az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.
IX. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen


X. Tájékoztatás kérése


XI. Igényérvényesítés


XII. Jogérvényesítési lehetőségek


XIII. Adatbiztonság


XIV. Naplózási adatok


XV. Cookie


XVI. Külső közvetítő szolgáltatók


XVII. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok