Adatvédelmi nyilatkozat

Szallas.hu Zrt.
2019. július 1.

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Szallas.hu Zrt. (székhelye: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9., cégjegyzékszáma: 05-10-000622, adószáma: 26721761-2-05) ismertesse Önnel a weboldalai működtetésével és a hírlevelekkel kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A weboldalak működéséhez és a hírlevelek küldéséhez tapadó adatkezelések tekintetében a Szallas.hu Zrt. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36 30 344 2000, e-mail: privacy@szallas.hu.

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

1. Hírlevél feliratkozás és hírlevelek küldése

Adatkezelő számos lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemély érdeklők feliratkozzanak személyre szabott hírleveleire a „hírlevél feliratkozás” funkció igénybevételével. A feliratkozási lehetőség minden esetben tartalmaz tájékoztatást az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által az Ön számára biztosított szallas.hu és szallasguru hírlevelei az Ön személyére szabottan készülnek el, az Adatkezelő által Ön számára hasznos, érdekes, értékes információk, utazási ajánlatok, akciók, stb. hírlevélbe illesztésével. A hírlevelek személyre szabása és kiküldése érdekében Adatkezelő a következő adatokat használja fel:

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy személyre szabott hírleveleinket heti vagy gyakoribb rendszerességgel eljuttassuk az Ön részére, valamint más adatkezelő részére nem adjuk át.

Az adatkezelés az Ön által megadott önkéntesen megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja), amely feljogosít minket arra, hogy hírleveleket küldjünk. Hozzájárulásának visszavonása vagy a hírlevélben rendelkezésre álló lemondás funkció használata esetén adatait haladéktalanul töröljük (adatkezelés tartama).

Leiratkozását követően annak dátumát, az Ön e-mail címét és amennyiben megadta, leiratkozásának okát tároljuk annak érdekében, hogy a leiratkozás tényét bizonyíthassuk, ugyanakkor adatait egyéb módon a továbbiakban nem használjuk fel.

547 napon belül egy alkalommal felülvizsgáljuk adataink pontosságát és az inaktívvá vált (pl. egyetlen hírlevelünket sem nyitotta meg) vagy nem működő (hírlevelek visszapattannak) e-mail címeket - lemondás hiányában is - töröljük.

2. Szálláshely foglaláshoz és ajánlat kéréshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Adatkezelő szálláshely foglalást biztosító szolgáltatást üzemeltet a www.szallas.hu weboldalon, amelynek keretében a magánszemély érintett a szolgáltatás keretében felajánlott szálláshelyek és szolgáltatások közül választhat, ajánlatot kérhet, foglalást kezdeményezhet, Adatkezelővel kapcsolatot tarthat, foglalás(oka)t kezelhet, módosíthat, törölhet, panaszkezelés érdekében ügyintézést kezdeményezhet vagy véleményt adhat az igénybe vett szálláshelyről. Az adatkezelés célja a jelen pontban nevesített eljárások és a szolgáltatás Felhasználási feltételeiben (https://szallas.hu/felhasznalasi-feltetelek) meghatározott egyéb, de a szolgáltatáshoz szervesen kapcsolódó funkciók biztosítása, valamint a szállásadó Partnerek felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése.

A szolgáltatás biztosítása során Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel:

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy a szolgáltatás Felhasználási feltételek szerinti nyújtását biztosíthassuk. A bankszámlaszámok megadásuk pillanatát követően elvesztik személyes adat jellegüket, mert az Adatkezelő olyan módon tárolja, illetve továbbítja azokat, hogy az sem közvetlenül, sem közvetve nem köthető magánszemélyhez.

Az adatkezelés az Önnel a szolgáltatás nyújtásának részleteit tartalmazó szerződés megkötése és az abban foglaltak teljesítése érdekében kezeljük a Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján.

Amennyiben adatait nem adja meg, a foglaláshoz, ajánlatkéréshez kapcsolódó szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8. év végéig, a fogyasztó védelmi panaszokat pedig a keletkezésüktől számított 5. év végéig tároljuk. A szállásértékelés az értékelt szálláshelyre vonatkozik, ezért az értékelés mindaddig megjelenik, amíg a szálláshely a szolgáltatás keretében elérhető. A le nem utazott foglalásokhoz kapcsolódó adatokat a foglalásban megadott távozási napot követő 90. napon anonimizáljuk.

A foglaláshoz kapcsolódó adatokat a foglalással érintett szálláshelyek, valamint szerződött külföldi szállásközvetítő partnereink, mint önálló adatkezelők számára továbbítjuk.

Adatkezelő a foglalás leírásában megjelöltek szerint azt követően továbbítja az érintett magánszemély foglalással érintett adatait a szálláshely számára, miután a szálláshely visszajelzett, hogy a foglalást teljesíteni tudja, vagy az adatok átadása a foglalást követően azonnal megtörténik.

A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben tároljuk, amelyekhez kizárólag kollégáink férhetnek hozzá.

3. A www.szallasguru.hu oldalon történő utalvány vásárlás kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Adatkezelő a www.szallasguru.hu weboldalon lehetőséget biztosít szerződéses partnerei szállásajánlataira vonatkozó kedvezményt biztosító utalványok megvásárlására. Emellett felhasználja a rendelkezésére áll személyes adatokat a szállásadó partnerek felé fennálló szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében. (az adatkezelés célja)

Az utalványok megvásárlása érdekében az érdeklődő magánszemélynek meg kell adni az adás-vételhez szükséges személyes adatokat: név, e-mail, lakóhely, telefonszám, számlázási adatok, fizetés módja, valamint az értékeléskor megadott adatok. Az Adatkezelő tárolja továbbá az utalvány részleteit, a vásárlás időpontját, panaszkezelés időpontját, tárgyát, eredményét, valamint abban az esetben, ha a vásárláskor a magánszemély az Adatkezelő felé egyenlíti ki a vételárat, a vásárló adatait, valamint a fizetés összegét, dátumát.

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy az utalványok értékesítését és Önhöz történő eljuttatását biztosítsuk, valamint esetleges panaszkezelési ügyekben eljárjunk.

Az adatokat az Önnel a szolgáltatás nyújtásának részletei tartalmazó szerződés megkötése és az abban foglaltak teljesítése érdekében kezeljük a Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján.

Amennyiben adatait nem adja meg, a szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§ - a alapján 8. év végéig, a fogyasztó védelmi panaszokat pedig a keletkezésüktől számított 5. év végéig tároljuk.

Az utalvány vásárláshoz kapcsolódó adatokat az érintett szálláshely, vagy szerződéses partner utazási iroda, utazás szervező, mint önálló adatkezelő számára a foglalást követően azonnal továbbítja Adatkezelő az utalványban foglaltak teljesítése érdekében.

4. A www.szallas.hu és a www.szallasguru.hu weboldalon vagy a Szallas.hu mobil applikáción keresztül történő regisztráció (szallas.hu fiók létrehozatala)

Az adatkezelés célja

Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak és a Szallas.hu mobil applikáció felhasználók által történő használatának elősegítése érdekében regisztrációt biztosít, amely elsődleges célja kényelmi szolgáltatások nyújtása:

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés az Ön által önkéntesen megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja). Hozzájárulásának visszavonása vagy az adatok nem megadása esetén nem tudjuk a regisztrációhoz kapcsolódó kényelmi funkciókat biztosítani.

Amennyiben a regisztrációját nem erősíti meg az Önnek küldött e-mail-es üzenetben található linken keresztül (double opt-in), akkor további két alkalommal emlékeztető e-mail üzenetet küldünk az Ön számára. A második levél kiküldését követő 15 napon belül a megkezdett regisztrációkor megadott adatait töröljük, ha a megerősítés addig nem történik meg.

A regisztrációkor megadott, valamint a fiók használata során keletkezett adatait a regisztráció törléséig kezeljük. (adatkezelés tartama). A törlést követően annak dátumát, az Ön e-mail címét és amennyiben megadta, leiratkozásának okát tároljuk annak érdekében, hogy a leiratkozás tényét bizonyíthassuk, ugyanakkor adatait egyéb módon a továbbiakban nem használjuk fel.

Hatósági, bírósági megkereséseket kivéve, az adatok nem kerülnek továbbításra.

A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben tároljuk, amelyekhez kollégáink férhetnek hozzá.

5. Törzsvásárlói Programban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja

Adatkezelő Törzsvásárlói Programján keresztül hűségpontokkal és egyéb kedvezményekkel kíván további előnyt biztosítani a Programra regisztrált felhasználók számára. A regisztráció során a felhasználó megköti a részvételhez szükséges szerződést. Az adatkezelés célja ezen szerződés megkötése, teljesítése, illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre:

 1. a tagok saját fiókjában szereplő neve, lakcím, születési idő, e-mail cím, telefonszám, regisztráció időpontja, tagsági azonosító, tagsági státusza (aktív, törölt), ponttranzakciós adatok (pontmennyiség, ponttranzakció típusa, helye és ideje, lejárt pontok mennyisége),
 2. a tagoknak a Program keretében szervezett promóciókban történt részvételére vonatkozó adatok; a tagok általi programkupon beváltásra vonatkozó adatok (a kupon típusa, a beváltás helye és ideje).

Az a) pontban szereplő adatokat az Önnel a szolgáltatás nyújtásának részleteit tartalmazó szerződés megkötése és az abban foglaltak teljesítése érdekében kezeljük a Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján. Adatait a törzsvásárlói programból való kilépést követő 5. év végén töröljük.

Amennyiben adatait nem adja meg, nem tud részt venni a Törzsvásárlói Programban.

A b) pont adatai tekintetében az adatkezelés az Ön által önkéntesen megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja). Hozzájárulásának visszavonása esetén ezeket az adatokat a továbbiakban nem kezeljük.

Hatósági, bírósági megkereséseket kivéve, az adatok nem kerülnek továbbításra.

A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben tároljuk, amelyekhez kollégáink férhetnek hozzá.

6. Szálláshely Szallas.hu mobil applikáción keresztül történő foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Adatkezelő szálláshely keresésre és foglalásra lehetőséget biztosít a Szallas.hu mobil applikáción keresztül, amelynek keretében a magánszemély érintett a szolgáltatás keretében felajánlott szálláshelyek és szolgáltatások közül választhat, foglalást kezdeményezhet, Adatkezelővel kapcsolatot tarthat, útvonaltervet készíthet. Az adatkezelés célja a jelen pontban nevesített eljárások és a szolgáltatás Felhasználási feltételeiben (link) meghatározott egyéb, de a szolgáltatáshoz szervesen kapcsolódó funkciók biztosítása, valamint a szállásadó Partnerek felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése.

A szolgáltatás biztosítása során Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel:

Az applikáció által opcionálisan felajánlott navigációs szolgáltatást az Adatkezelőtől független szolgáltató nyújtja, a lokációs adatokhoz való hozzáférés is ezen szolgáltató részéről történik kizárólag. Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy a szolgáltatás Felhasználási feltételek szerinti nyújtását biztosíthassuk. A bankszámlaszámok megadásuk pillanatát követően elvesztik személyes adat jellegüket, mert az Adatkezelő olyan módon tárolja, illetve továbbítja azokat, hogy az sem közvetlenül, sem közvetve nem köthető magánszemélyhez.

Az adatkezelés az Önnel a szolgáltatás nyújtásának részleteit tartalmazó szerződés megkötése és az abban foglaltak teljesítése érdekében kezeljük a Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján.

Amennyiben adatait nem adja meg, a foglaláshoz kapcsolódó szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8. év végéig, a fogyasztó védelmi panaszokat pedig a keletkezésüktől számított 5. év végéig tároljuk. A le nem utazott foglalásokhoz kapcsolódó adatokat a foglalásban megadott távozási napot követő 90. napon anonimizáljuk.

A foglaláshoz kapcsolódó adatokat a foglalással érintett szálláshelyek, valamint szerződött külföldi szállásközvetítő partnereink, mint önálló adatkezelők számára továbbítjuk. Adatkezelő a foglalás leírásában megjelöltek szerint azt követően továbbítja az érintett magánszemély foglalással érintett adatait a szálláshely számára, miután a szálláshely visszajelzett, hogy a foglalást teljesíteni tudja, vagy az adatok átadása a foglalást követően azonnal megtörténik.

A kezelt adatok közül az utolsó keresést megelőző hónapban végzett utolsó 5 keresés adatát az Ön mobilkészülékének tárhelyén tároljuk oly módon, hogy az adatokhoz a szallas.hu applikáción kívül más applikáció vagy az operációs rendszer üzemeltetője nem fér hozzá. A foglaláshoz kapcsolódó adatokat saját informatikai rendszereinkben tároljuk, amelyekhez kizárólag kollégáink férhetnek hozzá.

7. Ügyfélszolgálati ügyintézés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Adatkezelő az online környezetben vagy a Szallas.hu mobil applikáción keresztül nyújtott szálláshely foglalást, utalvány vásárlást biztosító szolgáltatásait, valamint törzsvásárlói programját telefonon vagy elektronikus levelezésen keresztül megvalósuló ügyfélszolgálati ügyintézéssel egészíti ki. Az így megvalósuló adatkezelés célja

Az ügyfélszolgálati ügyintézés telefonhívásokon, e-mail levelezésen, valamint más, elektronikus üzenetküldő szolgáltatáson keresztül, minden esetben rögzített módon történik.

Az Adatkezelő által az Ügyfélszolgálati ügyintézés keretében kezelt adatok köre illeszkedik az Ön megkeresésének tartalmához és módjához, erre tekintettel

Az adatkezelés az Önnel a szolgáltatás nyújtásának részleteit tartalmazó szerződés megkötése és az abban foglaltak teljesítése érdekében kezeljük a Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján.

Amennyiben adatait nem adja meg, ügyfélszolgálati megkeresését nem áll módunkban teljesíteni.

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8. év végéig, a fogyasztó védelmi panaszokat, valamint a hangfelvételeket a keletkezésüktől számított 5. év végéig tároljuk.

A foglaláshoz, utalvány vásárláshoz, valamint a törzsvásárlói programhoz kapcsolódó adatokat a foglalással érintett szálláshely, vagy szerződéses partner utazási iroda, utazás szervező, mint önálló adatkezelő számára továbbítja Adatkezelő az ügyféligény rendezését követően haladéktalanul, vagy az ügyintézés során.

A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben tároljuk, amelyekhez kizárólag kollégáink férhetnek hozzá.

8. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Számunkra fontos az Ön személyes és üzleti adatainak biztonsága. Ennek érdekében az Adatkezelő által folytatott adatkezelések során adatokat csak titkosított csatornán keresztül kér be Öntől, minden adatforgalom és kommunikáció titkosított csatornán keresztül történik. Az átadott adatokat Adatkezelő titkosítva tárolja, így gondoskodva arról, hogy esetleges biztonsági incidens kockázatát a minimálisra legyen. Csak olyan adat bekérése történik, ami ahhoz kell, hogy a legjobb szolgáltatást tudja Adatkezelő nyújtani.

Adatait szerződéses partnerünk, a Zero Time Service Kft. (2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4. Adószám: 23386031-2-13 Cégjegyzék szám: 13-09-147733) (továbbiakban: Adatfeldolgozó) által biztosított szervereken tároljuk az Európai Unióban.

Adatkezelő szerverei az egyik legnagyobb ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkező internet és cloud szolgáltatónál vannak elhelyezve, akik georedundáns infrastruktúrával, párhuzamosan két fizikailag elkülönített szerverteremben működtetik a szolgáltatást állandó technikai és biztonsági felügyelet mellett. A szervereket tűzfallal védjük az illetéktelen behatolóktól. Az adatközpontok biztonsági őrökkel védettek, a beléptetés csak megfelelő kártyás azonosítás után lehetséges. Az adatközpontok címei: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. és 1138 Budapest, Váci út 188.

A hírlevél küldő szolgáltatás működtetésében és a hírlevelek személyre szabásában szerződéses partnerünk, a Wanadis Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 153. adószáma: 14020362-2-43, cégjegyzékszáma: 01-09-885144) (továbbiakban: Adatfeldolgozó) támogat minket.

A hírlevélküldés során kezelt adatok biztonságról adatfeldolgozóként a Wanadis Kft. gondoskodik. A Wanadis Kft. Maileon szolgáltatása nyújtásának biztosítása érdekében a GDPR követelményeit követve - többek között - az alábbi lépéseket tette:

Az Ügyfélszolgálati ügyintézés során keletkezett rögzített hanghívásokat szerződéses partnerünk a VCC Live Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6725 Szeged, Hópárduc utca 17., cégjegyzékszáma: 06-10-000447) (adatfeldolgozó) tárolja.

9. Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a privacy@szallas.hu.email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között:

 1. hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 2. tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
 3. bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
 4. kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 5. kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
  1. a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése);
  2. Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. Ön tiltakozik a hírlevelek küldése ellen;
  4. adatai kezelése jogellenesen történt;

  Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 6. kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:
  1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;
 7. kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
 8. tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők(21. cikk (2)-(3));
 9. tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ügyfelszolgalat@naih.hu)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén - azonosítást követően - legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.