Adatvédelmi Nyilatkozat


Szallas.hu Zrt.


Utolsó frissítés: 2022.09.01.


Szallas.hu Zrt. (székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9., e-mail: privacy@szallas.hu, tel.: +36 30 344 2000, cégjegyzékszám: 05-10-000622, adószám: 26721761-2-05) mint adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Adatkezelő üzemelteti a jelen szálláshely-közvetítő weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”), illetve az Adatkezelő kapcsolódó szálláshely-közvetítő weboldalait. E tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által végzett adatkezelésekről, az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikájáról a weboldal felhasználói (továbbiakban: „Érintettek”) számára.


 1. A tájékoztató tárgya 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 1. Fogalmak 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 


„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 


„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 


„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 


„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 


„adatfeldolgozás”: adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;


„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 


„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 


„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;


„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;


„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.


„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;


Jelen tájékoztató és az abban használt fogalmak összhangban vannak

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”);

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”);

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grt.”);

 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásaival. 1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő:

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

 • által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és azok kezelését csak a szükségesre korlátozza („adattakarékosság”);

 • által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek („pontosság”);

 • a személyes adatok olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

 • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága („integritás és bizalmas jelleg”). 1. Az adatkezelések részletei

Az Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatban az alábbi adatkezeléseket végzi:


Adatkezelési esetkör

Kezelt személyes adatok

Jogalapja

Adatkezelés célja

Megőrzési idő

1. Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

E-mail cím  

Vezetéknév  

Keresztnév

Születési dátum (opcionális)

Feliratkozás(ok) dátuma

Feliratkozás forrása 


Hírlevéllel kapcsolatos aktivitás (megnyitás ténye és időpontja, linkekre történő kattintások ténye és száma)

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) a) pont)

Az Érintettek tájékoztatása a legújabb ajánlatokról, amelyek az Érintett érdeklődési körének megfelelően kerülnek kiválasztásra. Ennek

alapja a felhasználó

böngészési és hírlevélen belüli aktivitása.

További információt az V. pont nyújt

Az Érintett leiratkozásáig. 

A személyes adatok megőrzésével kapcsolatban az V. pont nyújt további információt.

2. Weboldalon és mobil applikációban való regisztráció (fiók / profil létrehozás)

E-mail cím  

Jelszó  

Vezetéknév  

Keresztnév

Regisztráció dátuma

Telefonszám (opcionális)

Születési dátum (opcionális)

Cím (opcionális)

 • Ország

 • Ir.szám, település

 • Utca, házszám


Fiók egyedi azonosító kódja

Kedvenc szálláshely adatai, megjelölés időpontja, törlése

Belépve történt foglalások (aktív leutazott és lemondott) 

Mobil alkalmazás esetén további adatok: választott pénznem, nyelv

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) a) pont)

Szolgáltatás nyújtásának megkönnyítése;

jövőbeni foglalások megkönnyítése; 

kedvenc szálláshelyek kiválasztása és összegyűjtése;

korábban kezdeményezettfoglalások és vásárlások adatainak fiókban tárolása; 

regisztrált felhasználók számára elérhető akciós ajánlatok megtekintése.


A regisztráció törléséig.

Amennyiben a regisztrációját nem erősíti meg az Érintett a küldött e-mail üzenetben található linken keresztül (double opt-in), akkor további két alkalommal emlékeztető e-mail üzenetet küld Adatkezelő az Érintettnek. A második levél kiküldését követő 15 napon belül a megkezdett regisztrációkor megadott adatai törlésre kerülnek, ha a megerősítés addig nem történik meg.

3. Törzsvásárlói programban való részvétel

Tagság időpontja

Tagsági azonosító/szám

Tagsági státusza (aktív, törölt)


Ponttranzakciós adatok (pontmennyiség, ponttranzakció típusa, helye és ideje, lejárt pontok mennyisége)

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) b) pont)

Adatkezelő Törzsvásárlói Programján keresztül hűségpontokkal és egyéb kedvezményekkel kíván további előnyt biztosítani a Programra regisztrált felhasználók számára. Az adatkezelés célja ezen szerződés megkötése, teljesítése, illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás.

Addig, amíg az erre vonatkozó szerződésből eredően követelések érvényesíthetőek (általános elévülési idő: 5 év).


4. Facebook / Google / Apple fiókkal  való összekapcsolás

Fiók /profil regisztráció esetén Facebooktól átvett

Vezetéknév  

Keresztnév 

E-mail cím

Profil ID

Facebook profilképe is megjelenik a fiókjában


Hírlevél esetén:

E-mail cím  

Vezetéknév  

Keresztnév


az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A regisztráció, illetve a hírlevél feliratkozás gyorsabb végrehajtása érdekében az Érintett saját Facebook / Google / Apple fiókjával is eleget tehet az szükséges adatszolgáltatási kötelezettségnek.

A regisztrációnál, illetve a hírlevél adatkezelésnél meghatározott idő szerint.

5. Vásárlással kapcsolatos adatkezelés:


Létrejött és érvényben lévő (aktív) foglalások

Számviteli adatok:

Név

Felhasználó egyedi azonosító kódja (user ID)

Partnerek (adatfeldolgozók) döntése alapján lakcímet kérhet az Adatkezelő a foglalás során, ami ez esetben:

 • Ország

 • Ir.szám, település

 • Utca, házszám

Fizetés módja és részletei, beleértve az Online fizetés esetén a felhasználóhoz kötődő pénzmozgás és az egyenleg nyilvántartását


Foglalás részletei, egyedi azonosítója, dátuma Foglalás(ok) kezelése (ajánlatkérés, módosítás stb) során keletkezett adatok

Foglalt szálláshellyel kapcsolatos adatokTörzsvásárlói programban történt foglalás esetén: Ponttranzakciós adatok (vásárlás során felhasznált pontmennyiség, ponttranzakció típusa, helye és ideje)

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) b) pont)


Adatkezelő szálláshely foglalást biztosító szolgáltatást üzemeltet, amelynek keretében a magánszemély a szolgáltatás keretében felajánlott szálláshelyek és szolgáltatások közül választhat, foglalást kezdeményezhet. Amennyiben adatait nem adja meg, a foglaláshoz kapcsolódó szolgáltatást Adatkezelő nem tudja az Ön számára nyújtani. Számviteli bizonylattal kapcsolatos személyes adatok („Számviteli adatok”) esetében a kötelező megőrzési idő:


-Magyarországi szálláshelyek esetében 8 év.

-Romániai szálláshelyek esetében 10 év.

-Lengyelországi szálláshelyek esetében 5 év.

-Szlovákiai szálláshelyek esetében 10 év.

-Csehországi szálláshelyek esetében 10 év

-Horvátországi szálláshelyek esetében 5 év.

Nem számviteli adatok:

E-mail cím  

Telefonszám

IP cím

Egyéb, felhasználó által megadott adatok,

Ajánlatkérés esetén: opcionálisan megadható a szálláshellyel kapcsolatos preferenciákra vonatkozó információk


Nem számviteli bizonylattal kapcsolatos személyes adatok („Nem számviteli adatok”) esetében:

Amíg a vonatkozó szerződésből eredően követelések érvényesíthetőek (általános elévülési idő: 5 év).

6. Vásárlással kapcsolatos adatkezelés: 

Létrejött, de lemondásra került (lemondott) foglalások 

Számviteli adatok:

Név

Felhasználó egyedi azonosító kódja (user ID)

Partnerek (adatfeldolgozók) döntése alapján lakcímet kérhet az Adatkezelő a foglalás során, ami ez esetben:

 • Ország

 • Ir.szám, település

 • Utca, házszám

Fizetés módja és részletei, beleértve az Online fizetés esetén a felhasználóhoz kötődő pénzmozgás és az egyenleg nyilvántartását


Foglalás részletei, egyedi azonosítója, dátuma Foglalás(ok) kezelése (ajánlatkérés, módosítás stb) során keletkezett adatok

Foglalt szálláshellyel kapcsolatos adatok

Törzsvásárlói programban történt foglalás esetén: Ponttranzakciós adatok (vásárlás során felhasznált pontmennyiség, ponttranzakció típusa, helye és ideje)

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) b) pont)


Adatkezelő szálláshely foglalást biztosító szolgáltatást üzemeltet, amelynek keretében a magánszemély a szolgáltatás keretében felajánlott szálláshelyek és szolgáltatások közül választhat, foglalást kezdeményezhet. Amennyiben adatait nem adja meg, a foglaláshoz kapcsolódó szolgáltatást Adatkezelő nem tudja az Ön számára nyújtani. Amennyiben kötődik a foglaláshoz olyan  pénzmozgás, amely során az Adatkezelő aktívan közreműködik a

Számviteli bizonylattal kapcsolatos személyes adatok („Számviteli adatok”) esetében a kötelező megőrzési idő:

-Magyarországi szálláshelyek esetében 8 év.

-Romániai szálláshelyek esetében 10 év.

-Lengyelországi szálláshelyek esetében 5 év.

-Szlovákiai szálláshelyek esetében 10 év.

-Csehországi szálláshelyek esetében 10 év.

-Horvátországi szálláshelyek esetében 5 év.


Nem számviteli bizonylattal kapcsolatos személyes adatok („Nem számviteli adatok”) esetében:

Amíg a vonatkozó szerződésből eredően követelések érvényesíthetőek (általános elévülési idő: 5 év


Amennyiben nem kötődik a foglaláshoz pénzmozgás3 év.


Nem számviteli adatok:

E-mail cím  

Telefonszám

IP cím

Egyéb, felhasználó által megadott adatok,

Ajánlatkérés esetén: opcionálisan megadható a szálláshellyel kapcsolatos preferenciákra vonatkozó információk


7. Vásárlással kapcsolatos adatkezelés: 


Nem jött létre a foglalás

Számviteli adatok:

Név

Felhasználó egyedi azonosító kódja (user ID)

Partnerek (adatfeldolgozók) döntése alapján lakcímet kérhet az Adatkezelő a foglalás során, ami ez esetben:

 • Ország

 • Ir.szám, település

 • Utca, házszám

Fizetés módja és részletei 


Foglalás részletei, egyedi azonosítója, dátuma Foglalás(ok) kezelése (ajánlatkérés, módosítás stb) során keletkezett adatok

Foglalt szálláshellyel kapcsolatos adatok

Nem számviteli adatok:

E-mail cím  

Telefonszám

IP cím

Egyéb, felhasználó által megadott adatok,

Ajánlatkérés esetén: opcionálisan megadható a szálláshellyel kapcsolatos preferenciákra vonatkozó információk


Adatfelvétel jogalapja: az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) b) pont)

Megőrzés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) f) pont)

Az Érintett foglalási igénye a folyamat során meghiúsult vagy az Érintett ajánlatkéréssel fordult az Adatkezelőhöz, így nem jött létre szerződéses viszony, viszont az esetleges fogyasztóvédelmi eljárások miatt a megőrzésük az Adatkezelő jogos érdeke.  

Megőrzési idő: 3 év.

8. Vásárlási folyamat megszakadása/

megszaktása esetén megvalósuló adatkezelés

A foglalás formanyomtatványának kitöltése során kezelt adatok

Név

E-mail

Telefonszám

Partnerek (adatfeldolgozók) döntése alapján lakcímet kérhet az Adatkezelő a foglalás során ami ez esetben:

 • Ország

 • Ir.szám, település

 • Utca, házszám


Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR. 6.cikk (1) f) pont)

Félbehagyott vásárlási folyamat során megadott adatok megőrzése a vásárlás folytatásának elősegítése érdekében, az Érintettnek nem kellújra beírnia az adatokat.                                    

A Felhasználó böngészője  által kezelt adatait a böngésző bezárásáig (session lezárása) tároljuk.

Valamint a megtekintett és kosárban hagyott szállásról emlékeztető üzenetet küld az Adatkezelő külön a felhasználónak és ezen adatokat maximum 7 napig  tároljuk.

9. Rendszerüzenetek

A weboldal szolgáltatását igénybe vevő személy adatai:

Név

E-mail

Foglalás részletei

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pont)


Az Adatkezelő köteles a Weboldal működésében bekövetkező változásokról, valamint a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos visszaigazolásokról tájékoztatni az Érintetteket.

A regisztrált fiókkal vagy hírlevél szolgáltatással kapcsolatos kötelező tájékoztatások esetén a regisztráció törléséig.

Foglalások esetén a vásárlással kapcsolatos pontokban meghatározott törlési idő szerint

10. Instagram fotók megosztása

Érintett által megosztott fotó vagy videó

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)


Az Adatkezelő az Érintett által készített és megosztott fotó marketing célú használatára vonatkozóan kéri az Érintett hozzájárulását. Hozzájárulás esetén az Adatkezelő a vonatkozó felhasználási feltételek szerint kezeli a felvételt.

A hozzájáruló nyilatkozatok visszavonásáig.

11. Google Forms alapú közvéleménykutatás

Az Adatkezelő a közvélemény kutatásokat anonim módon végzi, nem kér és nem is rögzít automatikusan személyes adatokat.      

-

A közvélemény kutatásoknak fontos marketing értéke van, de a kutatásokhoz nincs szükség beazonosítható személyekre, személyes adatokra. Az Adatkezelő külön felhívja a kitöltők figyelmét arra, hogy a szabadszavas mezőkben személyes adatokat ne osszanak meg.

Amennyiben az Adatkezelő személyes adatot talál a válaszok között, azt azonnal és visszavonhatatlanul törli. 

12. Nyereményjátékok 

A nyereményjáték adatkezelési tájékoztatójában szereplő személyes adatok.

az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

Az Adatkezelő marketing céllal időnként nyeremény- játékokat hirdet. A kapcsolatos adatkezelések játékonként eltérőek lehetnek, ezért az adatkezeléssel kapcsolatos információkat a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A nyereményjáték adatkezelési tájékoztatójában szereplő megőrzési idő.

13. Ügyfélszolgálat

Az Adatkezelő által az Ügyfélszolgálati ügyintézés keretében kezelt adatok köre illeszkedik az Ön megkeresésének tartalmához és módjához, erre tekintettel a kezelt adatok lehetnek:

- telefonos megkeresés esetén a hangfelvétel és az ügyviteli rendszerben rögzített adatok;

-e-mailes megkeresés esetén a az elektronikus üzenet és az ügyviteli rendszerben rögzített adatok;

- név, e-mail, telefonszám, egyéb elérhetőség;

- megkeresés, panasz, ügyintézés tárgya, részletei;

- az ügyintézés során keletkezett adatok, ügy eredménye, lezárása;

- ajánlatok, foglalások készítése esetén annak részletei, egyedi igények;

- ügyfélpanasz ügyfél számára kedvező elbírálása esetén bankszámlaszám;

- visszautasított vagy lemondott foglaláshoz kapcsolódó ügykezeléssel kapcsolatos adatok;

Foglalással kapcsolatos ügyintézés esetén: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) b) pont)


Egyéb megkeresés esetén: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) f) pont). 

Ajánlatok összegyűjtése, érdeklődő számára megküldése.

 

Ajánlattal vagy foglalással, foglalás módosítással, egyedi feltételekkel, valamint a törzsvásárlói programmal kapcsolatban az Érintett tájékoztatása, kéréseik, kérdéseik megoldása, módosítási igények támogatása és átvezetése, foglalás kezdeményezése.

 

Panaszok, kérelmek kivizsgálása, elbírálása.

 

Az Adatkezelő az adatokat a “Vásárlással kapcsolatos adatkezelés”  pontban leírtak szerint kezeli attól függően, hogy az ügyfélszolgálati ügyintézés milyen foglalási tevékenységhez kötődik.


A telefonos ügyintézés során keletkezett, rögzített hanganyagokat az adatkezelő 5 év után törli.

14. Érintett által adott értékelések

Név (opcionális)

Település (opcionális)

Utazói kategória (opcionális) 


Adatkezelő szolgáltatásával, szálláshellyel, programmal, településsel kapcsolatos vélemény, értékelés (opcionális)

az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A szálláshelyek iránti felhasználói bizalom növelése, illetve a szolgáltatás minőségének biztosítása.


Az Érintett kérése esetén Adatkezelő törli az értékeléseket minden megjelenő felületről. 1. Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos további adatvédelmi tájékoztatás

Az Adatkezelő felülvizsgálja az Ön adatai pontosságát, és a nem működő (hírlevelek visszapattannak) e-mail címeket - lemondás hiányában is – leiratkoztatja a hírlevélről.

A leiratkozást követően annak dátumát és az Érintett e-mail címét elkülönítve tárolja az Adatkezelő annak érdekében, hogy a leiratkozás tényét bizonyíthassa, illetve, hogy jövőbeni akvizíciókon keresztül vagy egyéb módon, harmadik forrásból származó hírlevél feliratkozottak adataival összevethesse, és a korábban leiratkozott személyeknek ne küldjön hírlevelet. Az adatok e célból való felhasználása jellemzően évente 1-2 alkalommal történik a feladatot végző munkavállaló által vezérigazgatói jóváhagyást követően. Leiratkozást követően az adatait egyéb módon a továbbiakban az Adatkezelő nem használja fel. 

Adatkezelő elemzi az Érintettek hírlevéllel kapcsolatos tevékenységét. Az elemzés érdekében a kiküldött hírlevél webjelzőt tartalmaz ("web beacon" vagy "tracking pixel"), amely egy 1x1 pixel méretű kép, amit a Weboldal tárol. A személyes adatokat és a webjelzőt az e-mail címhez és egy egyedi azonosítóhoz (ID) csatoljuk, az egyedi azonosító a hírlevélben található linkekben is szerepel. Az Adatkezelő információt kap arról, hogy a hírlevelet mikor nyitják meg, illetve melyik linkekre kattintanak, amelyből kiderülhet az Érintett érdeklődési köre. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy a hírleveleket minél inkább az Érintett érdeklődési körére szabjuk. 1. Harmadik személyek személyes adatainak kezelése

Amennyiben az Érintett harmadik személyek személyes adatait adja meg, az Érintett kötelessége annak biztosítása, hogy az adatközléshez szükséges hozzájárulást beszerezze vagy az egyéb jogalapot teljesítse, és értesítse az Adatkezelőt az ezzel kapcsolatos bármely változás esetén. Az Érintetteknek tartózkodnia kell harmadik személyek személyes adatainak átadásától, kivéve, ha az adatközlés az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. 1. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az alább felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe a Weboldal üzemeltetése során. További adatfeldolgozó igénybevételére esetileg sor kerülhet, amelyről Adatkezelő tájékoztatást nyújt az Érintetteknek.

 • Adatait szerződéses partnerünk, a Zero Time Service Kft. (2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.) által biztosított szervereken tároljuk az Európai Unióban.

 • A marketing célú adatkezelések (e-mail üzenetek, sütik kezelése) esetében adatfeldolgozóként az Emarsys eMarketing Systems GmbH (Ausztria, 1150-Bécs, Märzstrasse 1) jár el.

 • Bizonyos adatokat (ügyfelek e-mail üzenetei, űrlap kitöltésével megadott adatok) az Adatkezelő a Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin) vállalati Google Drive rendszerében tárol.

 • A felhasználói élmény javítása érdekében a látogatói szokások vizsgálatát, valamint a piackutatást a Hotjar rendszerével végzi  (Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta, Europe).

 • A hírlevél szolgáltatáshoz a Maileon rendszert a Maileon Digital Kft. (1113 Budapest, Bocskai Út 77-79.)

 • Bankkártyás fizetés esetén az alábbi személyes adatok átadásra kerülhetnek a BIG FISH Payment Services Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

 • Az Adatkezelő által igénybe vett könyvelő a Oualitax Bt. (székhely: 3525 Miskolc, Toldi utca 9. sz. 2/8) a könyveléssel kapcsolatos adatokhoz férhet hozzá. 

 • Az Adatkezelő által igénybe vett könyvvizsgáló (cégjegyzékben feltüntetve) a könyvizsgálattal kapcsolatos adatokhoz fér hozzá 

 • Számlázás során Adatkezelő a KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7/C.) szamlazz.hu szolgáltatást használja.

 • Postázás esetén: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

 • Az Ügyfélszolgálati ügyintézés során keletkezett rögzített hanghívásokat szerződéses partnerünk a VCC Live Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6725 Szeged, Hópárduc utca 17.,) tárolja.


 1. Adattovábbítás

 • A szerződések teljesítése érdekében a következő adatokat továbbítjuk a szállások részére: név, e-mail cím, telefonszám, cím (amennyiben a Partner (adatfeldolgozó) bekér címadatokat a foglaláshoz), foglalás részletei, megjegyzésben feltűntetett információk, ügyfélszolgálati ügyintézés esetén az ügy leírása, annak részletei.

Kártyagaranciás foglalás esetén az Adatkezelő az Érintett által megadott bankkártyaadatokat  továbbítja. Az Adatkezelő a foglalási folyamat érdekében a bankkártyaszám csak egy részét tárolja, amelyből a bankkártyaszám önmagában nem rekonstruálható. Az átadási folyamat végével a részben tárolt adat is törlésre kerül. 

Az Érintett által adott értékelések megjelennek az Adatkezelő és leányvállalatai magyar és külföldi szálláshely-közvetítéssel rendelkező weboldalain: (i) https://hotely.cz(ii) https://sk.revngo.com, (iii) https://revngo.com, (iv) https://de.revngo.com, (v) https://hr.revngo.com, (vi) https://hotelguru.ro,  (vii) https://noclegi.pl

 • A romániai szálláshelyekre történő szálláshely foglalások sikeres lebonyolítása érdekében, az Adatkezelő az adatokat a szerződéses partnere, a Travelminit International SRL (400267 Cluj-Napoca, Str. Gării, Nr. 21, în Liberty Technology Park, corpul D, intrarea D1, biroul 1B, Jud. Cluj, Romania) felé továbbítja és az adatokat közösen kezelik.

 • A Cseh és szlovákiai szálláshelyekre történő szálláshely foglalások során a szálláshelyekkel való kommunikáció érdekében, az Adatkezelő az adatokat a Previo s.r.o (Kolbenova 882/5A, Praha 9 190 00) partnerének 
  továbbítja,  ezen felül a cseh és szlovák belföldi vendégtől érkező foglalások esetében a kiszervezett ügyfélszolgálati tevékenység ellátása érdekében a Hotel.cz a.s. (Kolbenova 882/5A, Praha 9 190 00) partnere felé 
  is továbbítja. 

 • Az Adatkezelő több partnerrel dolgozik együtt, hogy széleskörű horvátországi kínálatot biztosítson, így bizonyos horvátországi szálláshelyekre történő szálláshely foglalások sikeres lebonyolítása érdekében  az Adatkezelő az adatokat a következő szerződött partnerei felé továbbítja: NOVASOL A/S CVR (17484575 Virumgårdsvej 27 2830 Virum), Travel agency Adriagate d.o.o. (Split, Vukovarska 156, ID code HR-AB-22-060229413, VAT: HR64887759853), Adriatic.hr d.o.o (Poljička cesta 26,21000 Split, Croatia, VAT number: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491).

 • Az Adatkezelő saját szerződött lengyel és osztrák partnerei mellett a NOVASOL A/S CVR (17484575 Virumgårdsvej 27 2830 Virum) lengyel és osztrák kínálatának egy részét is elérhetővé teszi, így bizonyos foglalások esetében ezen szerződött partnere felé továbbítja az adatokat. 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; 

 • hitelessége és hitelesítése biztosított; 

 • változatlansága igazolható; 

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Az Adatkezelő által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez az érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta. 

Adatkezelő szerverei az egyik legnagyobb ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkező internet és cloud szolgáltatónál (Zero Time Service Kft.) vannak elhelyezve, akik georedundáns infrastruktúrával, párhuzamosan két fizikailag elkülönített szerverteremben működtetik a szolgáltatást állandó technikai és biztonsági felügyelet mellett. A szervereket tűzfal védi az illetéktelen behatolóktól. Az adatközpontok biztonsági őrökkel védettek, a beléptetés csak megfelelő kártyás azonosítás után lehetséges. Az adatközpontok címei: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. és 1138 Budapest, Váci út 188.

A hírlevélküldéssel megbízott adatfeldolgozó (Wanadis Kft.) a Maileon szolgáltatása nyújtásának biztosítása érdekében a GDPR követelményeit követve - többek között - az alábbi lépéseket tette:

 • Ellenőrizte és erősítette biztonsági infrastruktúráját és gyakorlatait, az adatok titkosítását, az átvitel alatti adatok, az inaktív adatok, a biztonsági mentések, a naplózások és biztonsági riasztások esetében.

 • Új kockázatelemzési és adatlekérdezési folyamatot vezetett be.

 • Anonimizálja, majd ezt követően törli és az összes adatot – kivéve a korábban említett, a leiratkozás bizonyításához szükséges adatkört -, amennyiben a felhasználó leiratkozik vagy adatai törlését kéri.

 • Garantálja, hogy a német adatközpontokban nyújtott szolgáltatások megfelelnek a GDPR kritériumainak és ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkeznek.

 • A Maileon szoftverének tulajdonosa (Xqueue GmbH) által nyújtott szolgáltatások a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek az ISO-27001 tanúsításban leírt előírásoknak és szabványoknak. A szabványok konvergenciájának és teljesítésének munkafolyamata az ITIL keretrendszeren alapul. 1. Sütik

Érintett tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatának megkezdésekor a sütik használatába külön hozzájárulással beleegyezik (GDPR 6. cikk (1) a) pont). Amennyiben az Érintett által használt böngésző lehetővé teszi, a Weboldal automatikusan elmenthet információkat az Érintett böngészésre használt számítógépéről vagy egyéb eszközéről, és úgynevezett sütiket helyezhet el rajta. Az Adatkezelő lehetőséget biztosít rá, hogy az Érintett által engedélyezett sütik körét az Érintett később felülvizsgálja és az engedélyezett sütiket módosítsa. A jelen fejezet elmagyarázza, hogy mik azok a sütik, és hogy az Adatkezelő hogyan használja azokat.

Az Érintett a saját számítógépén, vagy más, böngészésre használt eszközein is megtilthatja a sütik használatát, illetve a Weboldal elérésére használt böngésző beállításaiban (általában az Eszközök/Beállítások/Adatvédelem/Sütik opciónál). A sütik elutasítása esetén az Érintett nem fogja tudni a Weboldal teljes funkcionalitását és szolgáltatásait használni, és ennek következményeként az Adatkezelő nem garantálhatja a teljes, gördülékeny és megszakítás nélküli Weboldal használatot. Az Érintett további információkat találhat a sütikről az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség weboldalán.

A sütik olyan adatcsomagok, amelyeket a Weboldal látogatása során helyeznek el az Érintett számítógépén vagy böngészésre használt egyéb eszközén. A sütiknek különböző funkciói vannak, és különböző okokból használhatók, mint például:

 • szükséges sütik: a használatuk létfontosságú a Weboldal működése és üzemelése érdekében. Ezek nélkül a Weboldal vagy annak egy része nem, vagy nem megfelelően jelenne meg. A Weboldal üzemeltetője a szükséges sütiket a 2002/58/EK rendelet alapján alkalmazza;

 • funkcionális sütik: ezeknek a sütiknek a célja, hogy a felhasználói élményt javítsák, pl. a böngészésre használt eszköz, nyelv vagy egyéni beállítások megjegyzésére;

 • statisztikai sütik: ezek a sütik anonimizáltak; segítenek megérteni, hogy a látogató hogyan lép interakcióba a Weboldallal;

 • marketing sütik: ezek a sütik pontos adatokat gyűjtenek a látogató böngészési szokásairól, amelyeket hirdetési tartalmak megjelenítésénél használnak. Ezeket a sütiket külső szolgáltatók helyezik el a Weboldalon.

A Weboldal Google Analytics sütiket használ. Ezek a sütiket külső szolgáltató helyezi el, és

 • a külső szolgáltató, nem pedig az Adatkezelő ellenőrzése alatt állnak;

 • elérhetőek minden olyan weboldalon, amely a szolgáltatást igénybe veszi;

 • a látogató mozgását követheti egyik oldalról a másikra;

 • lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy pontosabb hirdetési tartalmakat jelenítsen meg.

A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el: 1. Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 1. Az Érintettet megillető jogok

Amennyiben kérdése vagy kérése merülne fel az Adatkezelő adatkezelésével vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, hogy keresse az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét, dr. Surinya Balázst  a privacy@szallas.hu  e-mail címen.


1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról és a kezelésükkel kapcsolatos információkról.

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A tájékozódáshoz való jog írásban gyakorolható. Az Érintett személyazonosságát Adatkezelő minden esetben ellenőrzi.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az elektronikus úton benyújtott kérelem alapján az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, meghatározott esetben tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 6. pontban meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet.


2. Helyesbítés, kiegészítés joga

Az Érintett kérheti a róla kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 


3. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 • az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre; 

 • az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik; 

 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


5. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adathordozhatósághoz való jog kizárólag azon adatok esetében gyakorolható, amelyek kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása.


6. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.


7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.


8. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megadott jogok gyakorlása céljából Adatkezelő részére megküldött kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 1. Jogorvoslat 

Amennyiben Társaságunkkal, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk. Panaszával forduljon hozzánk bizalommal! Panaszát kivizsgáljuk, és tájékoztatjuk. Elérhetőségeinket megtalálja a Kapcsolat menüpontban. 

Panaszával bírósághoz is fordulhat. 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: 


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06 (1) 391 1400

Fax: 06 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu. 


 1. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságra nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintett és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.


 1. Adatkezelési hozzájárulás 

Érintett nyilatkozata, amelyet a checkbox-al elfogad. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében, mint érintett felhasználó önkéntesen, határozottan és megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a Weblapon megadott adataimat rögzítse, tárolja és továbbítsa az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig érvényes. Tudomással bírok arról, hogy ez az adatkezelési hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható. A hozzájárulásom visszavonása esetén, továbbá, ha az adataim törlését kezdeményezem az Adatkezelőnél, ez felhasználói státuszom megszüntetését eredményezheti. E jogkövetkezményt tudomásul veszem és kijelentem, hogy nem emelek ellene kifogást. Kijelentem, hogy az általam rögzített adatok hitelességéért teljes felelősséggel tartozom. A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és a négyzetbe kattintással hitelesítem. 

Az erre vonatkozó külön a checkbox-al hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adatokat testreszabott tájékoztatás kialakításához, valamint a Weboldal ajánlatainak reklámozása érdekében postai vagy személyes kapcsolatfelvételhez a szervezet felhasználja.


 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintett a weboldalon keresztül történő elérhetővé tétel mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Érintett a módosítást követően nem kéri a személyes adatainak törlését, illetve nem vonja vissza a korábban adott hozzájárulását, akkor a módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.szallas.hu/adatvedelem