2024.07.01-től hatályos általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


I. Bevezető rendelkezések:

 1. A jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”), ideértve az egyes országok szálláshelyeire vonatkozó mellékletekben írt kiegészítő feltételekkel, valamint az Egyedi Feltételekkel és a Partner által elfogadott, megrendelt vagy az ő Szerződésére egyébként kiterjedő Kiegészítő Szerződési Feltételekkel és Média Ajánlatokkal együttesen képezi a Szallas Group Zrt. („Szolgáltató”) és a Partner között létrejött szerződést („Szerződés”) a Szolgáltató által a Partnernek nyújtott szolgáltatásokra („Szolgáltatások”) vonatkozóan. A különböző országok szálláshelyeire különböző kiegészítő feltételek lehetnek irányadók, amelyet az ÁSZF melléklete tartalmaz.

 2. A Szolgáltatások (i) az Alapszolgáltatásból és (ii) a Partner által igénybe vett Egyéb Szolgáltatásokból állnak.

 3. Az Egyéb Szolgáltatások (i) a Partner által megrendelt hirdetések (Médiaajánlat alapján) (meghatározás a II. pontban, részletek a 7. pontban) alapján nyújtott hirdetési szolgáltatások, amelyért a Partner a Médiaajánlatban meghatározott díjat fizet és (ii) a Partner által elfogadott vagy rá egyébként kiterjedő Kiegészítő Szerződési Feltételekben („KSZF”) (meghatározás a II. pontban, részletek a 8. pontban) meghatározott szolgáltatások vagy kedvezmények, amelyek nem minden esetben járnak fizetési kötelezettséggel a Partner részéről. Az Egyéb Szolgáltatások igénybevétele általában, de nem minden esetben, a Partner döntésén múlik.

II. Fogalmak:

A jelen pontban írt fogalmakhoz a mellékletben kiegészítő feltételek tartozhatnak.

Az alább meghatározott jelentősebb fogalmak a következő jelentéssel bírnak az ÁSZF-ben:

Adminisztrációs Felület

jelenti a Partner számára a Platformon a Szolgáltatás használatát lehetővé tevő online, szoftveres elérést. A Partner a részére biztosított Adminisztrációs Felületen megtekintheti és beállíthatja az Ajánlatával és az Ajánlatának közzétételével kapcsolatos releváns információkat. A Szolgáltató az Adminisztrációs Felületen keresztül biztosítja a Partnernek a Foglalásokkal és a felek elszámolásával kapcsolatos adatokat.

Ajánlat

jelenti a Partner egy adott szálláshelyének elemeire (pl. szobáira, egyéb helyiségeire), az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásaira, vagy a szálláshely elemei és kapcsolódó szolgáltatások összekapcsolásával kialakított szolgáltatás csomagra vonatkozó ajánlatát, amelyek tekintetében a Szolgáltatásokat a Partner igénybe veszi.

Alapszolgáltatás

jelenti az Online Platform Szolgáltatást.

ÁSZF

jelenti a jelen általános szerződési feltételeket, amely általános jelleggel szabályozza az általános feltételek a Szolgáltató és valamennyi partnere között. Az ÁSZF mindenkor hatályos verziója elérhető a weboldalakon.

Bizalmas Információ

jelenti a 69. pont szerinti információkat.

Egyéb Platformok

jelentik a Platformon kívüli olyan online felületeket, amelyeken a Szolgáltatással összefüggésben jelenhet meg a Partner Ajánlata (pl. Google hirdetések, Facebook hirdetések, Affiliate partnerek felületei, Aggregátor oldalak felületei, Real-time bidding hirdetések).

Egyéb Szolgáltatás

jelenti a Szolgáltató által a Partnernek nyújtott valamennyi egyéb kapcsolódó szolgáltatást, ami nem Alapszolgáltatás.

Egyedi Feltételek

jelenti (i) vagy Adminisztrációs Felületen beállított vagy (ii) az adott Egyéb Szolgáltatásra vonatkozóan máshogy (pl. e-mail megrendelés útján) megállapodott feltételeket, amelyek a Szolgáltató és az adott Partner közötti Szerződés sajátos elemeit szabályozzák (pl. Partner adatok, jutalékszintek, mely Egyéb Szolgáltatásokat veszi a Partner igénybe stb.).

Elismerő Címek

jelentik a Szolgáltató által meghatározott kritériumok alapján a Szolgáltató által meghatározott időtartamra adott elismeréseket.

Felhasználó

jelenti a Platform látogatóját, aki nem minősül Vendégnek.

Felhasználói Tartalmak

jelentik a Felhasználók által készített írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket a Partner Ajánlatával, szolgáltatásaival kapcsolatban akár a Platformon akár más felületen.

Foglalás

jelenti a VII. pontban leírt folyamatot, amely alapján a Partner és a Vendég között szerződés jön létre.

Helyettesítő Szolgáltatás

jelenti a Partner által a Vendég részére nyújtott, a Foglalásban meghatározott eredeti szolgáltatással azonos vagy magasabb színvonalú szolgáltatást abban az esetben, ha a Partner az eredeti szolgáltatást jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint nem tudja nyújtani.

Jutalék

jelenti a Partner által az Online Platform Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltatónak fizetendő összeget. A Jutalék aktuális mértékét a szálláshely elhelyezkedése szerinti országra vonatkozó kiegészítő feltételek tartalmazzák.

Kapacitás Azonosság

jelenti a 37. a) pont szerinti feltételeket.

Kiegészítő Szerződési Feltételek vagy KSZF

jelentik a Szolgáltató által nyújtott azon Egyéb Szolgáltatások feltételeit, amelyek nem Médiaajánlat alapján nyújtott hirdetési szolgáltatások. A mindenkor hatályos KSZF-ek elérhetők a weboldalakon.

Konverzió

jelenti a Platformon feltüntetett szálláshely vagy Ajánlat aloldal látogatóinak és az ahhoz viszonyított Foglalásoknak az arányát.

Médiaajánlatok

jelentik a Szolgáltató által nyújtott hirdetési szolgáltatások megjelenési lehetőségek feltételeit, aminek köszönhetően a Partner akár növelheti vendégforgalmát. 

Online Platform Szolgáltatás

jelenti annak biztosítását, hogy a Partner a Rendszerhez hozzáférjen, így a Partner által kínált szálláshelyekre és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Ajánlatok megjelenjenek és elérhetőek legyenek a Szerződés vonatkozó rendelkezései szerint a Platformon vagy annak egy részén annak érdekében, hogy azokat a Felhasználók lefoglalhassák, így szerződés jöjjön létre a Partner és a Felhasználó között. 

Paritási Követelmények

jelenti a 37. pont szerinti kötelezettségeket.

Partner

jelenti azt a szálláshely(ek) időszakos bérbeadására a jogszabályok és a vonatkozó hatósági rendelkezések, nyilvántartások szerint jogosult személyt, aki vagy amely az általa üzemeltetett szálláshelyek tekintetében megköti a Szerződést a Szolgáltatások igénybevételére.

Ptk.

jelenti a magyar polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.

Rangsorolás

jelenti a kritériumrendszert, amely meghatározza vagy befolyásolja a partnerek ajánlatainak találati sorrendjét a Platformon.

Standard listaár

jelenti az adminisztrációs felületen a szobatípus beállításain belül megadott árakat.

Platform 

jelenti a Szolgáltató által üzemeltetett online felületet, a hozzá kapcsolódó szoftver megoldásokkal és adatbázisokkal együtt, amelyen és amely segítségével a Szolgáltató önállóan vagy megállapodások alapján jogosult a Szolgáltatást nyújtani.

Szellemi Termék

jelenti a Platformon megjelenő tartalmat (ideértve design-t, layoutot, grafikát és egyéb látványelemeket anyagokat, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, azok megvalósítást), kivéve (i) a Partner által feltöltött tartalmakat; (ii) a Felhasználói Tartalmakat; és (iii) Platformon feltüntetett a Szolgáltatótól eltérő személyek védjegyeit, és egyéb tartalmait.

Szolgáltató

jelenti a Platformot üzemeltető jogi személyt, amelynek hatályos adatai a XIX. pontban találhatóak.

Szerződés

jelenti a Szolgáltató és a Partner közötti teljes megállapodást a Szolgáltatásokra vonatkozóan 

Szolgáltatások

jelenti az Alapszolgáltatásokat és az Egyéb Szolgáltatásokat.

Valós Idejű Rendszer

jelenti a Szolgáltató valós idejű foglalási rendszerét.

Vendég

jelenti a Platformon szerződést kötő személyt, aki a Partner szolgáltatását igénybe veszi, illetve azt a személyt is, aki a Partner szolgáltatásáért ténylegesen fizet.

Visszaigazolásos Rendszer

jelenti a Szolgáltató visszaigazoláson alapuló foglalási rendszerét.

Zárt Fogyasztó Csoportok

jelenti személyek azon csoportját, amelyek valamely meghatározott kritérium vagy kritériumrendszer szerint definiáltak, továbbá a szolgáltatás igénybevehetőségét biztosító platform (felület) jelszóval védett, a tagság pedig a belépő önkéntes elhatározásán és aktív cselekvésén alapul.


III. Regisztráció, a Szerződés megkötése:

 1. A Szolgáltató és a Partner között a Szerződés az Alapszolgáltatásokra vonatkozóan oly módon jön létre, hogy a Partner regisztrál a Platform partner regisztrációs felületén és a regisztráció során elfogadja a jelen ÁSZF-et, illetve azon KSZF-eket, amelyek elfogadása kötelező (ha ilyen van). A Szolgáltató saját hatáskörben, indoklási kötelezettség nélkül dönthet úgy, hogy az adott természetes vagy jogi személy esetében nem fogadja el a regisztrációt, és ezáltal a regisztrálni kívánó személy és a Szolgáltató között a jelen ÁSZF szerint nem jön létre szerződés.

 2. A Partnernek a regisztráció során a Szolgáltató által megkért adatok megadása mellett be kell regisztrálnia valamennyi általa üzemeltetett és a Szolgáltató internetes szállásfoglalási rendszerében megjelentetni kívánt szálláshelyet.

 3. A Partner a regisztráció során megadja azt a titkos jelszót, amely lehetővé teszi számára az Adminisztrációs Felülethez való hozzáférést.

 4. Az Online Platform Szolgáltatáson kívül - mint az Ajánlat normál megjelenítése - egyéb hirdetési felületek és lehetőségek rendelhetőek meg a Foglalások előmozdítására a Médiaajánlatban feltüntetett opciókkal. Erre tekintettel, ahol az ÁSZF, a megrendelés, illetve a kapcsolódó dokumentumok Ajánlatot nevesítenek, az Ajánlat alatt abban az esetben megfelelően érteni kell a hirdetés/reklám fogalmát is, ha az Ajánlat a Médiaajánlat szerinti külön megrendelés alapján került megjelenítésre. A Médiaajánlatokba foglalt Egyéb Szolgáltatások (reklámozás) tekintetében úgy jön létre szerződés a Partner és a Szolgáltató között, hogy a Partner az adott hirdetési szolgáltatást e-mail útján vagy az adott Médiaajánlatban foglalt egyéb módon megrendeli a Szolgáltatótól.

 5. A KSZF-ekben foglalt Egyéb Szolgáltatások tekintetében az adott Kiegészítő Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jön létre a szerződés. Amennyiben egy KSZF azt tartalmazza, hogy bizonyos feltételek esetén kiterjed a Partnerre, akkor az az adott feltételek fennállása esetén a Partner minden további cselekménye nélkül a Partner Szerződésének részévé válik. Amennyiben egy KSZF azt tartalmazza, hogy a Partnernek azt el kell fogadnia ahhoz, hogy rá kiterjedjen, akkor az adott KSZF csak akkor válik a Partner Szerződésének részévé, ha azt a Partner az Adminisztrációs Felületen, vagy az adott KSZF-ben meghatározott más módon elfogadja.

 6. Szerződés (és annak valamennyi eleme) online módon kerül megkötésre, a Szolgáltató azokat papír alapon nem tárolja és nem postázza.

 7. A Partner elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtásához az ÁSZF-ben vagy a KSZF-ben meghatározott cselekményeket aktív módon meg kell tennie. Partner vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a Szolgáltató tájékoztatásait.

 8. A Szolgáltató jogosult szerződést kötni a Partnerrel azonos tevékenységet folytató más személyekkel, illetve a Partner Szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra vonatkozóan.
   

IV. Adminisztrációs Felület

 1. A Partner Szerződésének egyes Egyedi Feltételei az Adminisztrációs Felületen állíthatók be vagy ott jelennek meg a vonatkozó feltételek alapján. A Partner az Adminisztrációs Felületen adhatja meg és állíthatja be a Partner szálláshelyére és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Ajánlatának paramétereit, így az Adminisztrációs Felületen keresztül saját maga adja meg az Ajánlatra vonatkozó információkat, adatokat és fotókat. Az Ajánlat nyitó képeként megválasztott képen a Partner nem tüntethet fel feliratot, elérhetőséget vagy a kép legalább 15%-át betakaró logót.

 2. A Partner az Ajánlata vonatkozásában sem Adminisztrációs Felületen, sem semmilyen egyéb úton nem adhat meg olyan adatokat, információkat és elérhetőségeket (telefonszám, email cím, webcímek, linkek, szociális médiaelérhetőséget, facebook/twitter címet stb.), amelyek a Felhasználók számára nyilvánosak, és a Felhasználók számára lehetővé teszik a vele való közvetlen kapcsolatfelvételt. A Partner más módon sem ösztönözheti a Vendéget vagy a Felhasználót a vele történő közvetlen kapcsolatfelvételre. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 3. A Partner az ÁSZF szerinti tevékenysége, így különösen az adatfeltöltése során és bármilyen az Adminisztrációs Felületen végezhető tevékenységei során köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni, különös tekintettel a személyiségi és szerzői jogok tiszteletben tartására, illetve a fogyasztóvédelmi előírásokra.

 4. A Partner kizárólagos felelőssége, hogy az Adminisztrációs Felület eléréséhez használt titkos jelszavát titokban tartsa, és mindent megtegyen annak érdekében, hogy az ne juthasson illetéktelen személyek tudomására. A Partner felelőssége továbbá, hogy a titkos jelszót csak olyan személyek ismerhessék meg és használhassák, akik a Szerződésre vonatkozóan a Partner nevében és képviseletében jognyilatkozat tételére jogosultak. A fentiek megsértésével keletkező kárért a Partner felelős.

 5. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Partner által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.V. Online Platform Szolgáltatás

 1. A Szolgáltató a Partner részére Online Platform Szolgáltatás keretében lehetővé teszi, hogy a Platformon a Partnernek az Adminisztrációs Felületre feltöltött Ajánlata megjelenhessen, Felhasználók számára kereshető és foglalható legyen, és hogy a VII. pont szerinti Foglalással a Partner és a Vendég között szerződés jöjjön létre. A Szolgáltató a Vendég és a Partner közötti szerződésnek, jogviszonynak nem alanya. A Partner az Online Platform Szolgáltatásért (a X. pont szerinti) Jutalékot fizet a Szolgáltató részére.

 2. Az Online Platform Szolgáltatás tekintetében a Partner és a Szolgáltató között Ptk. 6:293 – 6:301 §-ai szerinti tartós közvetítői jogviszony jön létre, amely alapján (i) a Szolgáltató önállóan eljárva köteles a Partnernek harmadik személyekkel (Felhasználók) kötendő szerződései közvetítésére, a Partner nevében történő megkötésére és a Ptk. 6:129. §-a szerinti közreműködő személyként a szerződés szerinti díjak Vendégektől történő átvételére és továbbítására, (ii) a Partner pedig a Szerződésben meghatározott Jutalékok és díjak fizetésére köteles. A Szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, mivel egyik fél sem fogyasztó. A Szolgáltató tevékenysége a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (4) b) pontjára tekintettel nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, mivel a Szolgáltató kizárólag a Partner megbízásából eljáró önálló kereskedelmi ügynök, amely a Partner és a Felhasználó (Vendég) közötti szerződés megkötésére is jogosult.

 3. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató mindenkori döntése szerint jogosult - a Partner mindenkori, jelen feltételrendszerben meghatározott előzetes tájékoztatása mellett - olyan feltételrendszert meghatározni, amely a Platformon megjelenő Ajánlatának, illetve a más partnerek ajánlatainak a találati sorrendjét meghatározza, vagy befolyásolja a sorrendiséget („Rangsorolás”). A Rangsorolás szempontrendszere többtényezős; tényezők többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak: a Partner által fizetett (fizetendő) Jutalék mértéke, a Platformon feltüntetett szálláshely aloldal látogatóinak és az ahhoz viszonyított Foglalásoknak az arányszáma („Konverzió”), a Foglalások száma, a lemondások részaránya, a vendégértékelések pontszáma, a vendégpanaszok száma és típusa, valamint a Partner fizetési fegyelmének minősítése. A fenti fő paraméterek kiemelését a többi potenciális paraméterhez képest azok szakmai prioritása indokolja. A Rangsorolásban előkelőbb helyet foglalhat el az a Partner, melynek konverziója, jutalékszintje, foglalásszáma, vendégértékelése (pontszám), ügyfélszolgálati minősége és fizetési fegyelme magasabb értéket mutat, míg a lemondások részaránya és a vendégpanaszok száma alacsonyabbat. A Partner az Adminisztrációs Felületen tudja beállítani a jutalékszint felajánlás típusát, és azon belül – amennyiben arra a kiválasztott típusnál lehetősége van – a felajánlott jutalékszint mértékét. A Partner – a többi tényezőt is figyelembe véve – a jutalékszint felajánlás típusa és mértéke szerint kerülhet kedvezőbb helyre a rangsorban, a jutalékszint elsődleges minősítő szempont a rangsorolás során, amely azt jelenti, hogy a Partner a beállítástól függően jelentősen befolyásolhatja a rangsorban elfoglalt helyét, de az ajánlata továbbra is kizárólag a releváns kereséseknél jelenik meg. A feltételrendszer előre meghatározott kritériumokon alapul, a meghatározott kritériumok mentén valamennyi Partnerére egységesen vonatkozik, és automatizáltan működik.

 4. A Partner az Adminisztrációs Felületen keresztül kísérheti figyelemmel az egyes tényezők mindenkori alakulását. A fentiekre tekintettel a Partner a Rangsorolással, az annak alapján előálló sorrendiséggel, illetve a Rangsorolás alapját képező egyes tényezőkkel szemben kifogást nem emelhet, igényt nem terjeszthet elő, illetve nem érvényesíthet. Tilos bármely olyan cselekmény megtétele, amely a fentiektől eltérően, mesterséges, illetve manipulatív eszközökkel, vagy az ÁSZF rendelkezéseinek a megkerülésével a találati sorrendet akarja befolyásolni. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 5. A Partner kifejezetten feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy foglalásnövelési célból, a saját döntése szerint a Partner által az Adminisztrációs Felületen feltöltött Ajánlat paramétereit (ideértve bármely fotót, illusztrációt, adatot és információt, jogi oltalom alatt álló, vagy ilyen oltalom alá helyezhető megjelöléseket, ábrákat, fotókat, képanyagokat is) a Szolgáltató által meghatározott részben, módon és tartamban online és offline a nyilvánossághoz közvetítse, népszerűsítse online és offline felületeken. A Platformtól eltérő, Egyéb Platformokon való megjelenésre alkalmazni kell az adott Egyéb Platform szabályzatait is.

 6. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles az Ajánlatot idegen nyelven is elérhetővé tenni. Amennyiben a Szolgáltató elkészítette a szálláshely idegen nyelvű leírását, lehetőséget biztosít a Partnernek arra, hogy az Adminisztrációs Felületen kiválassza, hogy az egyes nyelveken a saját maga által készített, vagy a Szolgáltató által készített leírás jelenjen meg. A Szolgáltató jogosult arra, hogy csak az Ajánlat releváns elemeit tartalmazó idegen nyelvű bemutatást készítsen. Ilyen idegen nyelv lehet különösen az angol, német, szlovák, lengyel, román, horvát. A más nyelvre fordítás a szerződésre irányadó jogot nem változtatja meg. A megjelenés független attól, hogy milyen nyelven használja az Adminisztrációs Felületet.

 7. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Szolgáltatásával összefüggésben "Nyereményjátékot", vagy „Akciót” szervezzen. Erről a Szolgáltató és a Partner külön vagy kiegészítő megállapodást köthet.

 8. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a döntése szerint Elismerő Címeket (pld.: Kiváló szálláshely logó, Év Szállás elismerés) hozhat létre, amelyeket a Szolgáltató által felállított kritériumoknak megfelelően a Partnereknek vagy a Szolgáltató más partnerének adományozhat. Az Elismerő Címeket a Szolgáltató által meghatározott időtartamig használhatja a Partner. Külön visszavonás hiányában az Elismerő Címek használatának jogosultsága a Szerződés megszűntével automatikusan megszűnik. Ilyen esetben a Partner a továbbiakban sehol nem használhatja és tüntetheti fel az Elismerő Címet.

 9. A Partner biztosítja, hogy a Szolgáltató részére megadott telefonos, vagy e-mail elérhetőségein elérhető legyen a Szolgáltató számára egyeztetés, kapcsolattartás, vagy minőségbiztosítás céljából. A Partner vállalja, hogy ezen megkeresések alkalmával érdemi információkat ad a Szolgáltatónak. Az ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában a Partner az adatszolgáltatási kötelezettségének legkésőbb a Szolgáltató megkeresést követő 7 napon belül köteles eleget tenni. A fenti kapcsolattartási és adatszolgáltatási szabályok ismétlődő megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 10. A Szolgáltató jogosult a Partner által megadott e-mail címre a saját vagy a Partnertől különböző partnerei (harmadik személyek) termékeiről vagy szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni. 

 11. A Partner köteles minden olyan problémáról vagy körülményről értesíteni a Szolgáltatót, ami a Partner érdekkörében felmerülő okból a Vendég részére nyújtott szolgáltatást, vagy a Szolgáltatóval való együttműködést, kapcsolattartást, a Platform vagy az Adminisztrációs Felület használatát átmenetileg vagy tartósan hátrányosan befolyásolja, vagy kizárja, (pl.: felújítás, karbantartás, üzemzavar, szoba vagy szolgáltatás bármely okból való rendelkezésre nem állása, internetkapcsolat elégtelensége, e-mail cím, telefonszám változása stb.). Az értesítés elmaradásából eredő károkat a Partner maga köteles viselni.

 12. A Partnernek tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás, a Platform, illetve az Adminisztrációs Felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi, vagy amely egyébként veszélyeztetik a Platform rendeltetésszerű működtetését.

 13. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Platformon bármely Szellemi Terméket és/vagy a Szolgáltatás bármely elemét saját belátása szerint módosítsa, megszüntesse.

 14. A Platform egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított Profil tartalma). A Partner tudomásul veszi, hogy a Felhasználók a Platform Felhasználási Feltételei és az Adatkezelési Tájékoztatói alapján jogosultak a Platformot igénybe venni. Partner kijelenti, hogy a Platform weboldalakon elérhető Felhasználási Feltételeiben és az Adatkezelési Tájékoztatóiban foglaltakat ismeri és betartja, azoknak a változásait folyamatosan figyelemmel kíséri.

 15. A Partner tudomásul veszi, hogy a Felhasználó és/vagy a Vendég (i) az Ajánlatokat megismerheti, további információkat ajánlatokat kérhet (ii) az Ajánlatokat, információkat másokkal megismertetheti az ismert közösségi oldalakon – Facebook, Twitter – vagy elküldheti e-mail formájában vagy bármilyen más kommunikációs csatornán (iii) írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket tehet a Partner Ajánlatával és / vagy a Vendég által igénybe vett szolgáltatásaival kapcsolatban („Felhasználói Tartalmak”) és (iv) Foglalásokat kezdeményezhet az Ajánlatban megadottak szerint, az ott feltüntetett szabad kapacitás (időpontok és helyek) mértékéig.

VI. A Partner Ajánlata

 1. A szálláshelyek regisztrációja során a szálláshely nevének megadásakor a Partner az általa használt, bejegyzett és ismert brand nevet köteles megadni (pl. Hilton Budapest), egyéb esetekben törekedni szükséges az alap formai feltételekre: 1. fantázianév + 2. szálláshely típusa + 3. szálláshely települése (pld: Rózsa Hotel Miskolc).

 2. Partner az információfeltöltés és adatszolgáltatás során tényleges és valós adatok megadására köteles. A Partner kijelenti, hogy az általa vagy az érdekében az Adminisztrációs Felületen vagy a Szolgáltatással kapcsolatban egyébként közölt vagy feltöltött adatok, információk, szövegek, képek, videók vagy más szellemi termékek és azok részei helyesek, pontosak, teljes körűek, valósak és azok feltöltésére jogosult. A Partner vállalja, hogy minden olyan adatot és információt feltüntet, amely a vonatkozó jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján kötelező vagy amely a szolgáltatásra vonatkozóan egyébként releváns a Felhasználók, vagy a Szolgáltató számára. Az árakat a Partner bruttó módon köteles megadni (nettó + Áfa). Mindaddig, amíg a Partner az Adminisztrációs Felületen más árakat nem állít be, a Szolgáltató jogosult a Partner standard listaárait feltölteni az Adminisztrációs Felületre. Mindaddig, amíg a Partner az Adminisztrációs Felületre így feltöltött árakat meg nem változtatja,, a Felhasználók a Partner Ajánlatát a fentiek szerinti standard listaárakon fogják tudni foglalni az adott Ajánlat Felhasználó általi megnyitásának napját követő 365 napra előre.

 3. A Szolgáltatónak joga van, de nem kötelessége, a Partner által megadott, de a valóságtól eltérő hibás vagy téves adatokat javítani (akár az Adminisztrációs Felületen is). Amennyiben a Partner adatszolgáltatása rendszeresen valótlan vagy hibás, az súlyos szerződésszegésnek minősül és felmondási okot képez. A Partner kijelenti és szavatolja, hogy a Médiaajánlat szerint megrendelt megjelenések nem esnek reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütköznek a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló és 2008. évi XLVII. tv. rendelkezéseibe. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy az Ajánlatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően átalakítja. A Szolgáltató kihagyhatja vagy átszerkesztheti azokat az adatokat, melyek sértik a Szerződés rendelkezéseit.

 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget az Ajánlat megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben a Partner hiányosan vagy tévesen tölti fel, illetve adja meg az Ajánlattal kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ÁSZF szabályaiba ütközik.

 5. Partner vállalja, hogy az Adminisztrációs Felület segítségével az Ajánlatára vonatkozó információkat és adatokat, ideértve a szabad, és a foglalt kapacitásokra vonatkozó adatokat, naprakészen tartja, aktuálisan frissíti. 

 6. Annak elkerülése érdekében, hogy a Partner olyan reklámfelületként használja a Szolgáltató szolgáltatásait, amelynek célja, hogy a Partner saját oldalára terelje a Felhasználókat, és ezzel a Partner Szolgáltató által nyújtott marketing szolgáltatásokat ingyenesen vegye igénybe, Partner vállalja, hogy a kapacitások rendelkezésre állása tekintetében az Ajánlatban foglaltak nem kedvezőtlenebbek, mint a saját weblapján közzétett feltételek („Paritási Követelmények”). Az alábbi Paritási Követelmények megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Partnernek az erre irányuló felszólítást követően a sérelmes helyzetet azonnal meg kell szüntetnie:

  1. A Partner azonos paraméterekkel és jellemzőkkel (pl: komfortfokozat, szobatípus, ágyszám, ellátás és szolgáltatások, az igénybevétel, a lemondási és módosítási feltételek, szezonalitás, az igénybevétel időpontja, akciós feltételek) rendelkező szálláshelye, szobája és szolgáltatásai tekintetében nem adhat meg alacsonyabb kapacitást az Ajánlatban annál, mint amelyet a saját weblapján kínál és meghirdet („ Kapacitás Azonosság”). Tilos az olyan magatartás, amely a fentiek megkerülésre irányul (pl: ha Partner az adott szálláshelye, szobája, illetve szolgáltatási csomagja tekintetében részben különböző adatokat, jellemzőket vagy szolgáltatási elemeket ad meg Ajánlatában és a saját weblapján annak érdekébe, hogy a Kapacitás Azonosság biztosítására vonatkozó vállalást formálisan megkerülje.) A Partner saját weblapjának minősül az is, amikor a weblap üzemeltetésével a Partner más személyt bíz meg, de a weblap a Partner érdekében működik.


 1. A Partnert nem terheli a Kapacitás Azonosság követelménye, amikor a szálláshelye egyes, a Szolgáltató oldalán nem elérhető szobáit, szolgáltatásait Zárt Fogyasztó Csoportok részére ajánlja, feltéve, hogy (i) a Partner által ajánlott szobák és szolgáltatások sem közvetlen, sem pedig közvetett módon nem kerülnek széles, illetve teljes nyilvánosságra és (ii) az adott a csoporton belül megajánlott szobák és szolgáltatáok olyan személyeknek biztosítottak, akik legalább egy alkalommal már a Zárt Fogyasztó Csoportok tagjaként vettek igénybe szolgáltatást a Partnertől.

 2. Amennyiben a Szolgáltató saját maga is rendelkezik Zárt Fogyasztó Csoporttal, erről a Partnert megfelelően értesíti. A Szolgáltató a Jutalékát meg nem haladó mértékben, de mindenkor a saját költségén, jogosult kedvezményt biztosítani Zárt Fogyasztó Csoportjának.

VII. Foglalás 

A jelen pontban írt feltételekhez a mellékletben kiegészítő feltételek tartozhatnak.

 1. A Partner a regisztrációkor, illetve azt követően az Adminisztrációs Felületen választhat, hogy a valós idejű foglalási rendszert alkalmazza (továbbiakban: „Valós Idejű Rendszer”), vagy a visszaigazoláson alapuló foglalási rendszert (továbbiakban: „Visszaigazolásos Rendszer”).

 2. Valós Idejű Rendszer esetén a Partner által mindenkor feltöltött Ajánlatok tekintetében a Felhasználók azonnali Foglalást kezdeményezhetnek a Platformon, a Partner által beállított és naprakészen tartott szabad időpontokra, a Partner Ajánlatában megjelenített árakon és feltételekkel. A Platformon megjelenő adatok aktuálisan tartása a Partner felelőssége. A Felhasználó részéről kezdeményezett Foglalás automatikusan elfogadásra kerül egy válaszüzenet formájában, amely sikeres foglalásról szóló válaszüzenettel a Vendég és a Partner között szerződés jön létre az adott Ajánlatában megjelenített árakon és feltételekkel a Partner által kezelt valós idejű foglalási rendszerben maximum a Partner által meghatározott szabad kapacitások erejéig. Téves információk megadása esetén a Foglalás nem visszautasítható.

 3. Visszaigazolásos Rendszer esetében a Felhasználó foglalási igényének elküldését követően a Szolgáltató automatikus e-mail üzenetet küld a Felhasználónak a Partner megbízása alapján „foglalási előjegyzés” tárggyal, mely üzenet nem tekinthető a foglalás visszaigazolásának. A Partnernek legfeljebb a foglalás kezdeményezését követő 24 óra áll rendelkezésre a foglalási igénnyel kapcsolatos visszajelzésre, visszajelzés hiányában a foglalási igény automatikus vagy kézi feldolgozás útján visszautasításra kerülhet a Szolgáltató által. Amennyiben a Partner elfogadja a Felhasználó által tett foglalást (közvetlenül az adminisztrációs felületen keresztül, vagy közvetve a Szolgáltatóval egyeztetve), az elfogadást követően Szolgáltató automatikus e-mail üzenetben értesíti a Felhasználót, amellyel a Partner és a Felhasználó között a Foglalás, és azzal együtt a szerződés is létrejön. A Felhasználó foglalási igényét visszavontnak vagy módosítottnak (azaz új foglalási igénynek) kell tekinteni, ha a Felhasználó erre vonatkozó nyilatkozata a Partnerhez vagy a Szolgáltatóhoz megérkezik azelőtt, hogy a Felhasználónak a foglalás elfogadásáról szóló automatikus e-mail üzenetet a Szolgáltató megküldte. Amennyiben a Partner visszautasítja a Felhasználó Foglalási igényét, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére más szálláshelyeket ajánlani.

 4. Amennyiben a Partner a visszaigazolás helyett a foglalástól eltérő ajánlattal keresi meg a Felhasználót, az a Partner részéről a Felhasználó által tett eredeti foglalás visszautasításának és egy új foglalás kezdeményezésének minősül. Amennyiben az (új foglalási) ajánlatot a Felhasználó elfogadja, akkor a Partner és a Felhasználó között a Foglalás, és azzal együtt a szerződés is létrejön, a Szolgáltató pedig az ajánlat tartalma alapján jogosult Jutalékra.

 5. A Szolgáltató a Szolgáltatásra eredménykötelezettséget nem vállal. A Szolgáltatót nem terheli felelősség abban a tekintetben, hogy a Felhasználók kezdeményeznek-e Foglalásokat, vagy azok milyen számban jönnek létre. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Partner semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. 

 6. Amennyiben az Ajánlat egyértelműen a Felhasználó számára is felismerhető módon, számszaki elírást tartalmazó, téves áron jelent meg és ezen a téves áron történt Foglalás, úgy Partner jogosult a Szolgáltató egyetértésével az így létrejött Foglalást visszautasítani. Az ilyen, téves áron létrejött Foglalás törlésére Szolgáltató is jogosult. A Foglalás törlését kezdeményező félnek tájékoztatnia kell a Vendéget a törlésről és annak indokáról, valamint a másik felet (Szolgáltató vagy Partner) is. A Foglalás során már megfizetett előleg, vagy bármilyen egyéb díj a Vendégnek visszajár.


VIII. Foglalás teljesítése

 1. Abban az esetben, ha a Foglalást (válaszüzenet Vendég részére történő megküldését) követően a Platformon kívüli olyan kapcsolatfelvételre kerülne sor, ami az eredeti Foglalás feltételeit érdemben módosítja, a Partner köteles értesíteni a Szolgáltatót a módosítás tartalmáról. Ilyen feltételek lehetnek különösen az alábbiak: módosított időpont vagy időtartam, eltérő számú Vendég, módosult csomag stb. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 2. A Partner köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót, ha a Vendég felé a Foglalással vállalt eredeti szerződéses kötelezettséget nem tudja teljesíteni. A Partner ebben az esetben köteles a Vendég részére helyettesítő szolgáltatásként ugyanolyan, vagy a Vendég részére ráfizetés nélkül magasabb színvonalú szálláshelyet biztosítani („Helyettesítő Szolgáltatás”). A Helyettesítő Szolgáltatásnak az eredeti szolgáltatás alapvető jellemzőinek meg kell felelni (száma, komfort fokozat, a szálláshely elhelyezkedése, földrajzi távolság, településen belüli elhelyezkedés, önálló használatú területek). A Helyettesítő Szolgáltatás igénybevételének esetleges plusz költségei a Partnert terhelik (pl: az eredeti és alternatív szállás közötti árkülönbözet, a foglalással érintett Vendég utazási többletköltségének a megtérítése, vagy az alternatív szálláshelyre való utaztatása stb.). 

 3. Amennyiben a Partner által nyújtott szolgáltatás nem felel meg az Ajánlatban, a Foglalásban vagy a Vendéggel megállapodott módosított szerződésben foglalt szolgáltatásnak vagy a Partner nem tud Helyettesítő Szolgáltatást nyújtani, vagy azt a Vendég nem fogadja el, a Partner köteles a Vendéget kártalanítani, illetve kompenzálni a Vendéget a fentiekkel kapcsolatban ért minden hátrányos következményért, kárért és költségéért. A Vendéget megillető kompenzációt, kártalanítást az esemény bekövetkezésekor kell teljesíteni. A jelen pontban szabályozott esetekben a Partner köteles értesíteni és tájékoztatni a Szolgáltatót. A Partner köteles a Szolgáltatót mentesíteni a Szolgáltatóval szemben a fentiekkel összefüggésben keletkezett minden igény, költség és kár tekintetében. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a Partner valós idejű foglalási rendszert vezet, és annak aktualizálására tett vállalásának nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

48/A.    Partner hozzájárul, hogy amennyiben Partner az esemény bekövetkezését követő 7 napon belül nem kártalanítja vagy kompenzálja a Vendéget maradéktalanul, úgy Szolgáltató a Vendégnek jogosan járó kártalanítást Partner helyett (saját döntése alapján) megtehesse és annak ellenértékét Partner felé kiszámlázza.

 1. Amennyiben a Partner a Vendég jelzése alapján nem elérhető a megadott elérhetőségein és Szolgáltató sem tud vele 7 napon belül kapcsolatot létesíteni írásban és telefonon, úgy Vendégnek lehetősége van kötbér fizetési kötelesség nélkül elállni a Foglalástól.

 2. A Szolgáltató nem felel a Vendég által a Partnernek, vagy más harmadik személynek okozott károkért, így különösen a szálláshely tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételeinek megsértéséért.

 3. Amennyiben a Vendég közvetlenül a Partnernek fizette meg a Foglalás után járó előleget és a Foglalás bármilyen meghiúsulása miatt az előleg, vagy annak egy része a Vendég részére visszajár, Partner köteles azt a meghiúsulás bekövetkezésekor haladéktalanul, de legkésőbb a meghiúsulást követő 7 napon belül közvetlenül a Vendég részére visszafizetni. A visszafizetendő összeget a Partner nem csökkentheti a visszafizetés során felmerülő banki vagy egyéb tranzakciós költségekkel.

51/A.    Visszaigazolt foglalás a jelen ÁSZF-ben írt eseteken kívül kizárólag a Felhasználási Feltételek „Visszaigazolt Foglalás törlése” című fejezetben felsorolt eseteiben lehetséges az ott írt feltételek szerint.

IX. Szolgáltató kapcsolata a Felhasználókkal és Vendégekkel

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan telefonos ügyfélszolgálatot működtet a Felhasználók és Vendégek részére. Az ügyfélszolgálat Szolgáltató általi működtetése nem mentesíti a Partnert a Vendégekkel szemben fennálló kötelezettségei teljesítése alól. 

 2. A Szolgáltató jogosult a Partner által még meg nem válaszolt ajánlatkérések kapcsán más egyéb, a Platform működéséhez kapcsolódóan a Felhasználóval vagy a Vendéggel telefonon, sms-ben, vagy bármilyen, a rendszerben rögzített kapcsolattartásra alkalmas eszköz útján felvenni a kapcsolatot.

 3. A Szolgáltató jogosult felvenni a kapcsolatot a Vendégekkel, hogy:

  1. tájékoztassa a Vendég és a Partner közötti szerződés fennállásáról és az abból eredő kötelezettségekről;

  2. tájékoztassa a szálláshely-szolgáltatás igénybevételével összefüggő információkról;

  3. információt egyeztessen vele a Foglalásával és az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 4. A Foglalás sikeres leutazásával Szolgáltató e-mailben felkéri a Vendéget a vendégértékelési nyomtatvány kitöltésére, amelyet egy vagy több emlékeztető e-mail követhet (utazást követő 1. napon, kitöltés hiányában a 8. napon, ezt követően kitöltés hiányában a 28. napon), a vendégértékelési nyomtatvány kitöltése opcionális. A Partner elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a szálláshely igénybevételét követően a Vendégnek a Platform részét képező, az objektív értékelést elősegítő online kérdőív kitöltésével közölt véleményét közzétenni. A vélemények minden esetben a Felhasználói Tartalmak, amelyekre a Partner jogosult nyilvános megjegyzésben válaszolni a Szolgáltató weboldalán, a Partner a vendégértékelést ettől eltérően nem kezelheti, illetve azzal kapcsolatban nem keresheti meg közvetlenül a Vendéget. Amennyiben a Vendég az értékelést név nélkül tette, a Partner nem jogosult kikövetkeztetni a Vendég személyét, és névre szóló kommentet írni, vagy egyéb, a Vendég személyére vonatkozó utalást tenni. A Vendég köteles betartani a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a Felhasználási Feltételek részét képező Tartalmi szabályzat tartalmaz. A Szolgáltató csupán akkor ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat, ha annak kifogásolható tartalmára felhívják a figyelmét. A Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató Felhasználói Tartalmat kizárólag jogszabály, bírósági, hatósági határozat, a Felhasználási Feltételek megsértése vagy a Felhasználói Tartalmat generáló Felhasználó vagy Vendég kifejezett hozzájárulása esetén távolíthat el.

 5. A Szolgáltató nem köteles, de jogosult, a Vendég által bejelentett panaszok kapcsán a Partnerrel felvenni a kapcsolatot és kivizsgálni a Vendég bejelentését.

X. Jutalék 

 1. Az Online Platform Szolgáltatás igénybevételéért a Partner a Foglalások és / vagy a Vendég által a Partner felé történt tényleges fizetési kötelezettség után köteles Jutalékot fizetni a Szolgáltató részére az alább meghatározottak szerint. 

 2. A Szolgáltatót a Jutalék abban az esetben illeti meg, ha:

  1. a Foglalás megvalósult; vagy 

  2. a Partner nem értesíti határidőben a Szolgáltatót arról, hogy a Foglalást a Vendég lemondta vagy módosította (61. pont);

  3. a Partner tévedésből vagy mulasztásból nem tényleges és valós adatokat ad meg Adminisztrációs Felületen keresztül;

  4. a Vendég ténylegesen igénybe vette a szolgáltatást, de a Partner tévedésből vagy más okból az Adminisztrációs Felületen ennek az ellenkezőjét állította be;

  5. a Vendégnek a Foglalás lemondása miatt a közte és a Partner közötti szerződés alapján egyébként fizetési kötelezettsége keletkezett a Partner felé;

  6. a Partner és a Vendég közötti szerződés a Szolgáltató rendszerének kihagyásával módosul.

 3. A nettó Jutalék alapja:

  1. az 58. a) - d) pontok esetében a Foglalások teljes bruttó ellenértéke (beleértve a kiegészítő szolgáltatásokat, ellátást); és

  2. az 58. e) – f) pontok esetében a Vendégnek a Partner felé fennálló tényleges fizetési kötelezettsége (pl. kötbér, lemondási díj vagy a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások értéke).

 4. A Jutalék mértéke a szálláshely lokációja és szálláskategóriája alapján kerül meghatározásra, a Jutalékok mértéke a szálláshely elhelyezkedése szerinti országra vonatkozó kiegészítő feltételekben közzétételre kerül. A Jutalék mértékét a Partner a regisztrációs folyamat során fogadja el, melyről a Szolgáltató a regisztrációt megerősítő e-mailben is tájékoztatást ad, és az Adminisztrációs Felületen is elérhető. A Jutalék mértékét a Partner tetszés szerint módosíthatja – az alap elvárt szinttől felfelé – az Ajánlat rangsorolásának javítása érdekében. A Jutalék Szolgáltató általi egyoldalú módosítására az ÁSZF XVI. pontban meghatározott módosításának szabályai vonatkoznak.

 5. Amennyiben a Vendég a szálláshely tervezett elfoglalása (igénybevétele) előtt a Partner által megadott lemondási feltételekkel a Foglalást lemondja és fizetési kötelezettsége nem keletkezik a Partner irányába, akkor az érintett Foglalás törlésre kerül és a Szolgáltató részére nem jár jutalék. Amennyiben a Vendég nem a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül vagy az erre a célra létrehozott online felületen keresztül (i) mondta le vagy (ii) módosította a Foglalást, vagy (iii) a Vendég nem érkezett meg (no-show), a Partner a Vendég általi lemondást, módosítást vagy le nem utazást az eredeti Foglalás szerinti leutazási időszak utolsó napját követő harmadik napig köteles jelezni a Szolgáltatónak, amelyet a Szolgáltató jogosult a Partner vagy a Vendég közvetlen megkeresésével ellenőrizni („Jutalékegyeztetés”). A Jutalékegyeztetés az Adminisztrációs Felületen keresztül (Számlázás / Szallas.hu egyeztetés) történik, a Szolgáltató a Jutalékot a lemondás vagy módosítás alapján módosítja vagy törli, ha a Jutalékegyeztetés során történő ellenőrzése alapján a Partner állításával ellentétetes következtetésre nem jutott. A Jutalékegyeztetés kezdeményezésére megadott határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató az eredeti Foglalás szerinti Jutalékra jogosult, a késedelmes kezdeményezés elfogadása (azaz utólagos Jutalékegyeztetés) csak indokolt esetben lehetséges, és az kizárólag a Szolgáltató önálló döntésén múlik.

 6. Abban az esetben, ha a Vendég ténylegesen igénybe vette a szolgáltatást, de a Partner tévedésből, vagy egyébként az Adminisztrációs Felületen ennek az ellenkezőjét állította be, úgy a Szolgáltató az ÁSZF szerinti jogait gyakorolhatja és jogosult a Jutalékra. A Partner a Vendég lemondó nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő megküldésével igazolhatja, hogy a beállítása nem volt téves.

XI. Fizetési feltételek

A jelen pontban írt feltételekhez a mellékletben kiegészítő feltételek tartozhatnak.

 1. A Szolgáltató Jutalékról és egyéb díjakról havonta (a tárgyhónapra vonatkozó utolsó Jutalékegyeztetést követően) vagy az adott díjra vonatkozó KSZF-ben, Médiaajánlatban vagy a Felek egyéb megállapodásában meghatározott időközönként számlát küld a Partnernek a megelőző hónapban megvalósult és fizetési kötelezettséggel járó lemondott Foglalások vagy egyébként igénybe vett szolgáltatások tekintetében. A számlázás módja: elektronikus számla. A Partner az elektronikus számlát az általa megadott e-mail címen fogadja. Abban az esetben, ha a Partner írásban jelzi a Szolgáltatónak, hogy nem elektronikus számlát kér, a Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki.

 2. A számlák kifizetése átutalás útján vagy bankkártyával teljesítendő. Az átutalással történő fizetés a jelen ÁSZF XIX. pontjában meghatározott bankszámlaszámra történik. Bankkártyás fizetési lehetőséget a Szolgáltató az Adminisztrációs Felületen banki szolgáltató segítségével biztosítja. Készpénzes fizetés a Szolgáltató székhelyén (3525 Miskolc, Régiposta utca 9) lehetséges, előzetesen egyeztetett időpontban. A felek megfelelően alkalmazzák a határozott idejű elszámolásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, így az Áfa tv. 58. (1) bekezdését.

 3. Partner köteles a Szolgáltató részére a Jutalékot és egyéb díjakat az adott számlán feltüntetett határidőben megfizetni. A Jutalék, illetve az egyéb díjak a Szolgáltató számláján való jóváírás napján minősül megfizetettnek. 

 4. A Partner a pontos elszámolások elkészítése és ellenőrizhetősége érdekében vállalja, hogy a Szolgáltató kérésére a szükséges mértékben a nyilvántartásaiba betekintést enged, vagy hitelt érdemlő információkat ad abban az esetben, ha kétség merül fel a Szolgáltatót megillető Jutalék, díj vagy azok mértéke tekintetében.

 5. A Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségek megsértése esetén a XV. pont rendelkezései alkalmazandók.

 6. Számlareklamációval a Partner a számla kézhezvételétől számított 7 napon belül, írásban élhet. A Partnernek világosan meg kell jelölnie a számlareklamáció okait, és csatolnia kell minden, azt alátámasztó dokumentumot. A Szolgáltató öt munkanapon belül megvizsgálja és dönt annak elfogadásáról. Amennyiben a Szolgáltató nem ad helyt a számlareklamációnak, a Partner a jelen ÁSZF szerint bírósághoz fordulhat.

XII. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme

 1. A Szolgáltató és a Partner vállalja, hogy az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel és a Vendégek vagy Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével üzleti titokként kezeli (i) a közöttük fennálló Szerződés feltételeit, (ii) a másik fél tevékenységéről, szerződéses partnereiről a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott tényt, információt, adatot és (iii) minden egyéb olyan információt, amelyről észszerűen eljáró fél alappal feltételezheti, hogy másik fél bizalmasan kezelné („Bizalmas Információ”). A Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítésétől és jogok gyakorlásától eltérő célból az adott fél a másik félre vonatkozó Bizalmas Információt nem használhatja fel, harmadik személy tudomására nem hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kötelezi, vagy ha erre a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), azt üzleti titokként köteles kezelni, és köteles annak védelem érdekében minden észszerűen elvárható intézkedést megtenni. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeire is.

 2. Az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU rendelet; „GDPR”), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) alapján a Szolgáltató és a Partner önálló adatkezelőknek számítanak, a Vendégek megfelelő adatvédelmi tájékoztatással történő ellátása a Szolgáltató és a Partner önálló felelőssége és kötelezettsége. A Vendégek személyes adatait a Szolgáltató a Vendégek hozzájárulása alapján továbbítja kizárólag a Szerződés teljesítésének céljából a Partner részére, a Partner ezen adatokat harmadik személynek nem adhatja tovább és egyéb célokra (pl. reklámozásra, Vendégek közvetlen megkeresésére) nem használhatja fel. A Szolgáltató és a Partner megegyeznek, hogy az adatok Partner részére történő átadását követően ezen adatok Partnerek általi kezelésének jogszerűsége tekintetében a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Partner vállalja és szavatolja, hogy a Vendég adatait, így a Partner által önállóan felvett adatokat a jogszabályi keretek között célhoz kötötten és a megengedett és szükséges tartamban kezeli. A Szolgáltató a Partner adatkezelésével kapcsolatban a Vendégeknek nem ad felvilágosítást, arra kizárólag maga a Partner köteles. A Partner felelős és köteles a Szolgáltatót mentesíteni minden olyan igénnyel és kárral szemben, amely abból keletkezik, hogy a Partner a jelen adatvédelmi rendelkezéseket megszegi.

 3. Annak érdekében, hogy a felek az ÁSZF-et megkössék és teljesíteni tudják, valamint a Partner a Szolgáltatást igénybe vehesse, szükség van arra, hogy a Partner nevében eljáró egyes magánszemélyek (pl.: vezető tisztségviselők, megrendelésre/aláírásra jogosult munkavállalók, számlázással és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartók, vendégek vagy foglalások kezelésével foglalkozó munkavállalók/megbízottak stb.) egyes kapcsolattartáshoz, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatait a Szolgáltató adatkezelőként kezelje. Az adatot a Partner adja meg és módosításra, törlésre is neki van joga. A Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadása a Szolgáltatás igénybevételekor jogszerűen és az érintett magánszemélyek megfelelő tájékoztatása alapján történjen meg. Ezek meglétét a Szolgáltató nem köteles vizsgálni. A Partner felelős és köteles a Szolgáltatót mentesíteni minden olyan igénnyel és kárral szemben, amely abból keletkezik, hogy a Partner a fenti rendelkezéseket megszegi.

 4. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató és Partner között fennálló Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése, amely mindkét fél jogos érdeke. Az adatkezelés kizárólag az üzleti kapcsolattartók adatainak fentiek szerint, a Szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó felhasználást, tárolását, kezelését jelenti. A Partner az adatkezeléssel kapcsolatos igényeivel kapcsolatban a hotel@szallas.hu email címen kezdeményezhet egyeztetést a Szolgáltatóval.

 5.  Kezelt személyes adatok köre: 

  1. regisztrációkor megadott felhasználói név, jelszó, a Vendégek számára kiadható telefonszám és email cím; kapcsolattartók körének vezeték- és keresztneve, területe, e-mail címe, telefonszáma, szálláshellyel kapcsolatos adatok (neve, típusa, kategóriája, címe), számlázási adatok;

  2. magánszemély által üzemeltetett Partner esetén: számlázási adatokban megadott vezeték - és keresztnév, születési hely és dátum, édesanyja neve, számlázási- és levelezési cím, adószám, számlázási e-mail cím;

  3. egyéni vállalkozó, adószámmal rendelkező magánszemély, nonprofit szervezet vagy cég által üzemeltetett Partner esetén: név/cégnév, adószámot, cégjegyzékszám, számlázási- és levelezési cím, számlázási e-mail cím, bankszámlaszám;

  4. a Szolgáltatás használata során keletkező, az érintett magánszemély által generált adatok (pl. log file-k, üzenetek tartalma).

 6. Az adatkezelés időtartama a Partnerrel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követő 8. év vége, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. A személyes adatok tárolása a Szolgáltató elektronikus rendszerében történik, az adatok tárolása a Zero Time Service Kft. (székhely: 2013, Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4., adószám: 23386031-2-13, Cégjegyzék szám: 13-09-147733), valamint a Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin) (adatfeldolgozók) által biztosított szervereken történik. A szervereket kizárólag a Szolgáltató használja. A Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

XIII. Szerzői jogok

 1. Mindazon tartalom, ami a Platformon megjelenő tartalom (ideértve design-t, layoutot, grafikát és egyéb látványelemeket anyagokat, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, azok megvalósítást) a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdona („Szellemi Termék”) képezi, kivéve (i) a Partner által feltöltött tartalmakat; (ii) a Felhasználói Tartalmakat; és (iii) Platformon feltüntetett a Szolgáltatótól eltérő személyek védjegyeit, és egyéb tartalmait. 

 2. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a Szolgáltató Szellemi Terméket a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után.

 3. A Partner kijelenti és szavatolja, hogy az általa vagy érdekében feltöltött szöveg, fotó, videó, grafika és egyéb szellemi termék Partner szellemi terméke, vagy annak a Szolgáltatással kapcsolatban alkalmazott használatára megfelelő jogosultsággal rendelkezik, azok nem sértik harmadik személyek jogait. Ezen szellemi termékek tekintetében a Partner teljes körű felhasználási jogot enged a Szolgáltató részére a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékig, és mindaddig, amíg a jelen Szerződés hatályban van. A Partner felelős és köteles a Szolgáltatót mentesíteni minden olyan igénnyel és kárral szemben, amely abból keletkezik, hogy a Partner a fenti rendelkezéseket megszegi, vagy azok valótlannak bizonyulnak. 

 4. Bármely Partnertől származó és a Szolgáltatással kapcsolatos, Szolgáltatónak küldött, átadott vagy egyéb módon jelzett, Bizalmas Információnak nem minősülő visszajelzés, megjegyzés, kérés esetén a Partner elfogadja és visszavonás nélkül hozzájárul, hogy a Szolgáltató a visszajelzést, megjegyzést vagy kérést a Szolgáltatás módosítása vagy javítása érdekében ingyenesen, feltétel nélkül és bármilyen formában felhasználhatja.

XIV. További szavatosság vállalások, felelősségkorlátozás

 1. A Partner szavatolja és jótáll azért, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában, illetve a szükséges bejelentési kötelezettségek megtétele alapján végzi), a szolgáltatása értékesítése és a Szerződés megkötése nem ütközik más személyek felé fennálló kötelezettségébe, jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába. 

 2. A Szolgáltató szavatolja, hogy a rá vonatkozó jogszabályok szerint jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult.

 3. A Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja ("AS IS"), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

 4. A Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott Szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pld.: sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

 5. A Szolgáltatónak a Szolgáltatással kapcsolatban a Partner felé fennálló felelőssége semmilyen esetben és semmilyen jogcímen sem haladhatja meg a Partner által az igényérvényesítést megelőző 12 hónap alatt összesen megfizetett Jutalékok összegét. 

XV. A Szerződés megszegése

A jelen pontban írt feltételekhez a mellékletben kiegészítő feltételek tartozhatnak.

 1. A Partner a Szolgáltató által kibocsátott számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles a Szolgáltatások ellenértékét teljesíteni. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató (i) magánszemélyek esetén a Ptk. 6: 48.§ (1) bekezdés szerinti (ii) egyéni vállalkozók és jogi személyek esetén pedig a Ptk. 6:155 (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot számít fel.

 2. Amennyiben Partner a számlán feltüntetett fizetési határidőhöz képest 4 nap késedelembe esik (melléklet eltérő határidőt állapíthat meg), a Szolgáltató jogosult:

  1. akár a Partner Ajánlatának megjelenítése mellett az Ajánlat Foglalásának lehetőségét felfüggeszteni, oly módon, hogy Partner Ajánlatainak aloldala továbbra is elérhető lesz, de azon a Szolgáltató jogosult releváns, alternatív ajánlatokat megjeleníteni más partnereitől; 

  2. akár a Partner összes Ajánlatának megjelenítését felfüggeszteni a Platformon és/ vagy az Egyéb Platformokon. 

 3. Legalább 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult bármilyen törvényes úton követelését érvényesíteni, arra másnak megbízást adni. A Szolgáltató tájékoztatja a Partnereit, hogy amennyiben a követelés átadására kerül sor, a követelést az Intrum Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.; cégjegyzékszám: 01-10-044857) adja át behajtásra mindazzal az adattartalommal, amely a partner és követelés beazonosításához szükséges (függetlenül attól, hogy az személyes adatnak minősül-e). A Szolgáltató jogosult az igényérvényesítésével összefüggő költségeit a Partnerre terhelni. A Szolgáltató a Partner késedelme esetén a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül 40 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre tarthat igényt (behajtási költségátalány). A Szolgáltató ezen felül is jogosult a követelése érvényesítése költségeinek megtérítésére, amennyiben a megfizetett költségkezelési díjat meghaladja. Ilyen költség lehet különösen az eljárási, közzétételi, közjegyzői, ügyvédi díj, végrehajtás díja stb.

 4. A számlán feltüntetett fizetési határidő elmulasztása miatti megjelenítési korlátozások feloldására a Szolgáltató díjat számlázhat ki, melynek mértéke (i) a behajtásra történő átadás előtt 1500 Ft + Áfa és (ii) a behajtásra történő átadást követően 15.000 Ft + Áfa. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig megtagadja megjelenítési korlátozások feloldását vagy a Partner ismételt regisztrációs igényét mindaddig, amíg a Partnernek tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató választása szerint jogosult arra is, hogy az ilyen Partnerek újra regisztrálását a fizetési kötelezettségek teljesítését is szabályozó külön megállapodás megkötéséhez kösse.

 5. A Partner fizetési késedelme esetén, a Szolgáltató által meghatározott egyedi feltételek elfogadása és teljesítése esetén, a Partner fizetési halasztást kérhet a Szolgáltatótól, melynek díja 4500 Ft + Áfa esetenként. Ez a díj a fizetési halasztás lejártakor válik esedékessé és a vonatkozó lezárt számlában jelenik meg, kerül rendezésre. Amennyiben a Szolgáltató fizetési halasztást engedélyez, úgy azt minden esetben a jogai fenntartása mellett teszi.

 6. Amennyiben a Partner többször súlyosan megsérti a Szerződést, ideértve a jelen ÁSZF valamely rendelkezését, vagy a szerződésszegését többszöri felszólításra sem szünteti meg, a Szolgáltató jogosult az Ajánlat közzétételét megtagadni, vagy a már megjelent ajánlat közzétételét felfüggeszteni vagy törölni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani (és a Szolgáltatás nyújtását azonnali hatállyal megszüntetni). A Szerződés bármely részében kifejezetten megjelölt súlyos szerződésszegéseken túl az alábbiak minősülnek súlyos szerződésszegésnek:

  1. az Ajánlat nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen, sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét; vagy nem tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyek a Felhasználó/Vendég döntés(én)ek megalapozott meghozatalához szükségesek (pl.: ár, a szálláshely releváns paraméterei); 

  2. A Partner helytelen vagy félrevezető adatokat közöl az Adminisztrációs Felületen (helytelenül megadott vagy irreálisan alacsony árakat, amelyet a Vendég számára a Foglalás megtétele után nem biztosít);

  3. a Partner magasabb árat számít fel a Foglalásban feltüntetettnél;

  4. a Partner nem tartja naprakészen információt az Adminisztrációs Felületen rendszerében, mely visszautasításhoz (ideértve a valós idejű foglalási rendszert használva, túlfoglaláshoz) vezet;

  5. a Partner folyamatosan, vagy rendszeres időközönként ismétlődve a Vendégek Foglalását visszautasítja (ideértve azt is, ha a valósi idejű foglalás visszaigazolása, illetve elfogadása ellenére nem fogadja a Vendéget);

  6. a Szolgáltató több súlyos panaszt és/vagy bejelentést kap egy vagy több Vendégtől, akik szobát foglaltak a Partnernél, vagy egy panasz kirívóan súlyos esetkörre vonatkozik;

  7. a Partner nevében eljáró bármely személy a Vendégekkel vagy a Szolgáltató személyzetével szemben helytelen, sértő, nem szakszerű magatartást tanúsít;

  8. az Ajánlat Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a Platformmal, vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, és/vagy a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti;

  9. az Ajánlat technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető;

  10. az Ajánlattal szemben hatóság formálisan vagy informálisan kifogást emelt;

  11. a Partner nem téríti vissza a Foglalás lemondásakor visszajáró összeget vagy nem téríti meg a Vendégnek okozott károkat;

  12. a Partner az ÁSZF szavatosságvállalási rendelkezéseit megsérti, vagy az ÁSZF bármely rendelkezését ismételten megsérti;

  13. a Partnernek a Szolgáltatóval szemben ki nem egyenlített tartozása van; 

  14. a Partner ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, vagy kényszertörlési-, illetve adóhatóság által indított vagy bírósági végrehajtási eljárás indult;

  15. a Partner szálláshelyén a lemondott foglalások száma kiemelkedően magas, vagyis a megvalósult foglalásokhoz képest a lemondott foglalások aránya 30 százalékponttal eltér, a település és a szálláshely típus átlagához képest, bármely egymást követő 30 napos vizsgált időszak alatt;

  16. visszaigazoláson alapuló foglalási rendszer esetén, ha a Partner legalább két alkalommal elmulasztja a visszajelzésre megadott határidőt

  17. a Partner, munkavállalója, megbízottja vagy vele bármilyen egyéb kapcsolatban álló személy a leutazás szándéka nélkül tesz Foglalást a Partner szálláshelyére kizárólag annak érdekében, hogy pozitív módon befolyásolja a szálláshely értékelését, megítélését vagy aktivitását.  

 7. A Partner köteles a Szolgáltatót a Partner szerződésszegéséből eredő minden igénnyel, kárral és költséggel szemben tehermentesíteni és azt számára megtéríteni, beleértve azt az esetet is, amikor bármely hatóság a Szolgáltatót a Partner szerződésszegése miatt bünteti meg.

90/A. Szolgáltató célja a Partnerek és Felhasználók érdekeinek védelme és alapvető jogainak biztosítása, melyet a Platformon található tartalom biztonsága és megbízhatósága által kíván biztosítani. Szolgáltató jogosult minden olyan tartalmat felfüggeszteni, vagy eltávolítani, amely jogellenesnek, vagy jelen ÁSZF-be, vagy egyéb szerződésbe ütközőnek minősül. Jelen rendelkezés vonatkozik bármely Partner, vagy Felhasználó által, vagy kérésére feltöltött adatra. A Partner jogosult a jelen pont szerint felfüggesztett vagy eltávolított tartalom esetén - a döntés meghozatalát követő hat hónapon belül - a Szolgáltató belső panaszkezelési rendszerében panaszt tenni, amely panaszkezelési rendszer elérhető a 107. pont alatt megjelölt Kapcsolattartói Ponton. A bejelentéssel élő Partnerek, akik a jelen pont szerinti döntések címzettjei, jogosultak kiválasztani egy, az Európai Parlament és a Tanács 2022. október 19-i (eu) 2022/2065 rendeletének megfelelően tanúsított peren kívüli vitarendezési testületet a Szolgáltató döntéseivel kapcsolatos jogviták, valamint azon panaszok rendezése céljára, amelyeket a belső panaszkezelési rendszer segítségével nem sikerült rendezni. A tanúsított peren kívüli vitarendezési testületek elérhetőségét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság teszi közzé.


XVI.  A szerződés időtartama, megszüntetése, módosítása

 1. Eltérő külön megállapodás hiányában az Felek közötti szerződés határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Szerződés legrövidebb időtartama 30 nap lehet. 

 2. A Szerződés megszűnik:

  1. a felek közös megegyezésével;

  2. rendes felmondással;

  3. rendkívüli felmondással;

  4. továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel elállással. 

 3. A rendes felmondás legalább 30 napos felmondási idő megtartásával gyakorolható. A rendes felmondást indokolni kell. A felmondási jog nem korlátozza a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben foglaltak szerint a megjelenítések felfüggesztésére vonatkozó jogosultságát. A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok az Adminisztrációs Felületen tehetők meg. 

 4. A szándék bejelentésétől számított 1 munkanapon belül a Szolgáltató teljesíti a Partner felfüggesztésére irányuló szándékát. 

 5. A Szolgáltató kizárólag a szálláshelyek üzemeltetőjével köt szerződést, és a Ptk. 6:18. § (2) bekezdése alapján vélelmezi, hogy a regisztrációt elvégző személyek jogosultak a szálláshelyek üzemeltetője nevében jognyilatkozatok megtételére és a Szerződés megkötésére. A Szolgáltató a Partner joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, amely a Partner részére biztosított adminisztrációs felületen megjelenik. A Partner az itt hivatkozottak szerint általa megtett nyilatkozatok joghatályosságát kifejezetten elismeri. 

 6. Amennyiben egy regisztrált szálláshely tekintetében az üzemeltető megváltozik, akkor ezt a Felek és az új üzemeltető a Szerződés Ptk. 6:208.§ – 6:210. § szerinti átruházásának tekintik. A Partner köteles a Szolgáltatót tájékoztatni az üzemeltető váltásról, illetve üzemeltető váltás esetén köteles az átvevő felet tájékoztatni a Szolgáltatóval fennálló Szerződésről. Amennyiben a Szolgáltató az értesítés kézhezvételétől számított 7 napon belül nem tiltakozik, úgy kell tekinteni, hogy a Partnerrel kötött Szerződés új üzemeltetőre való átszállásához hozzájárul. Ebben az esetben, illetve a Szolgáltató által egyéb módon kiadott hozzájárulás esetén a Szerződés tekintetében az átruházás napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az Adminisztrációs Felületen megtörténnek azok a módosítások, amely alapján egy adott szálláshely üzemeltető váltása (és az új üzemeltető számlázási adatai) megállapíthatók, amelyet követően az új üzemeltető köteles a nyitott (még nem leutazott) Foglalások Szerződés szerinti fogadására és teljesítésére. Nyitott (még nem leutazott) Foglalások tekintetében az átruházás napjáig a Szolgáltató által a Szerződés alapján a korábbi üzemeltető részére fizetett összegeket a Szerződés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha azok az új üzemeltető részére kerültek volna megfizetésre; ezen összegeket az új üzemeltető a Szolgáltatótól és/vagy a Vendégtől nem követelheti. A Szerződés átruházásának következményeként az új üzemeltető vállalja az ő üzemeltetése során leutazott Foglalások utáni (a korábbi üzemeltető által még meg nem fizetett) jutalékok és díjak megfizetését. A Partner köteles biztosítani, hogy minden érvényben lévő Szerződésről tájékoztassa az új üzemeltetőt azzal, hogy a tovább vinni nem kívánt Szerződések elemeinek felmondása a Partner, mint régi üzemeltető kötelessége. Üzemeltető váltás esetén a Partner, mint régi üzemeltető köteles az üzemeltetése alatt realizált foglalások után a nevére kiállított számlákat kiegyenlíteni, illetve az új üzemeltető üzemeltetése során leutazott Foglalások utáni jutalékokat és díjakat megfizetni abban az esetben, ha (i) és ameddig az Adminisztrációs Felületen nem történnek meg a Szolgáltató jóváhagyása alapján az adott szálláshely tekintetében az üzemeltető váltáshoz szükséges módosítások; és vagy (ii) a Partner Szerződése egyébként nem került átruházásra az új üzemeltetőre. Amennyiben a Partner a jelen pontban foglaltakat megsérti, az súlyos szerződésszegésnek minősül.

 7. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a Platformon. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ideértve a tartalmi részletezést is) nem minősül az ÁSZF módosításának. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, illetve közzététele, továbbá azon módosított, illetve kiegészített ÁSZF közlése, illetve közzététele, amely esetekben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, illetve kiegészítést, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Partner mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 8. Amennyiben a Partner a Szerződést (vagy ha a módosítás annak elkülöníthető és önállóan felmondható részére vonatkozik, akkor csak azt a részt) a módosítás kihirdetését követő 15 napon belül nem mondja fel, akkor úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta. A felmondásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell azt, hogy a Partner a Szerződést (vagy ha a módosítás annak elkülöníthető és önállóan felmondható részére vonatkozik, akkor csak azt a részt) felmondja. 

 9. A Szerződés bármely okból való megszűnést követően a felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés bármely okból való megszűnését követően a Szolgáltató a Partner valamennyi Ajánlatát elérhetetlenné teszi a Platformon és az általa kezelt mértékben az Egyéb Platformokon. A Szolgáltató a Szerződés megszűnése után is megőrzi a Partner által az Adminisztrációs Felületen megosztott információkat, üzemeltető váltás esetén az új üzemeltető által felhasználható Ajánlatokra és szellemi termékekre vonatkozó információkat (ideértve Felhasználói Tartalmakat vagy a Partner szellemi termékeit is), illetve a Szerződéshez kapcsolódó számviteli bizonylatokat a jogszabályokban meghatározott kötelező megőrzési időszak végéig.


XVII. Záró rendelkezések

 1. Az ÁSZF-ben a Szolgáltató részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető joglemondásként. 

 2. A jelen ÁSZF-nek a Partnerrel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldalakon közzétételre kerül, illetve a Partner számára a hozzáférés mindenkor biztosított. A módosítást követően - felmondás hiányában - a szolgáltatás további igénybevétele a módosított ÁSZF elfogadásának minősül.

 3. Az ÁSZF hivatkozásaiban jelölt információkat és dokumentumokat magyar nyelv esetében a „https://www.szallas.hu” angol nyelv esetében a „https://revngo.com”, német nyelv esetében a „https://de.revngo.com”, horvát nyelv esetében a „https://hr.revngo.com”, lengyel nyelv esetében pedig a „https://noclegi.pl” és „https://www.nocowanie.pl/ weboldalon lehet megtalálni.

 4. A jelen ÁSZF értelmezését vagy magyarázatát szolgáló bármely kapcsolódó szövegezés csupán tájékoztató jellegű, az abban foglaltak jogérvényesítéshez hivatkozási alapot nem képezhetnek. A Szolgáltató és a Partner közötti jogviszony, valamint a jogviszonyból adódó bármely helyzet értelmezése és megítélése kizárólag az ÁSZF szövege alapján történhet.

 5. Az ÁSZF-re és a Felek szerződésére a magyar jog az irányadó. A jogviták eldöntésére a magyar bíróságok illetékesek. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

 6. A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Miskolci Járásbíróság illetékességét kötik ki. A törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a felek a Miskolci Törvényszék illetékességét kötik ki.

 7. A jelen ÁSZF a további módosítások hatályba lépéséig, vagy az ÁSZF hatályon kívül helyezéséig marad hatályban.


XVIII. Partner Panaszkezelés, Kapcsolattartói Pont

 1. Amennyiben a Partnernek valamilyen panasza vagy észrevétele van, vagy jogellenes tartalmat kíván bejelenteni (ez utóbbit kizárólag Kapcsolattartói Pontként megjelölt csatornán), úgy panaszát vagy észrevételét elektronikus levélben, a székhelyre feladott postai levél útján vagy telefonon közölheti az alábbi elérhetőségeken:

 • Magyar nyelv esetében:

 1. hotel@szallas.hu – Partnerkezelési csoport - +36-30-344-2001 - Kapcsolattartói Pont

 2. szamlazas@szallas.hu – Számlázás - +36-30-344-2006

 3. szallas@szallas.hu – Vendégkezelés - +36-30-344-2000

 • Angol nyelv esetében: info@revngo.com / +36 20 890 3150 - Kapcsolattartói Pont

 • Német nyelv esetében: info@revngo.de / +43 72 090 2360 - Kapcsolattartói Pont

 • Horvát nyelv esetében: info@revngo.hr / +385 1 775 7113 - Kapcsolattartói Pont

 • Lengyel nyelv esetében: partner@noclegi.pl / +48 732 081 078 - Kapcsolattartói Pont

 • Weboldal alján található “Sértő tartalom bejelentése” csatorna - Kapcsolattartási pont

 1. A Szolgáltató a beérkezett panasz kivizsgálását azonnal megkezdi és szükség szerint orvosolja. A panasz megválaszolásának és megoldásának lehető legrövidebb idejére törekszik, de maximum, a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. 

 2. Szolgáltató kizárólag azokat a felhasználói panaszokat tekinti Szolgáltatóval szembeni fogyasztói panasznak, amelyeket a Szolgáltató eljárásával vagy rendszereivel szemben nyújtanak be. A Partner eljárásával kapcsolatos panaszok esetében a Szolgáltató csak a közvetítésben és a panasz megoldásában nyújt támogatást a feleknek, azok nem minősülnek a Szolgáltatóval szembeni panasznak.

 3. A Szolgáltató az ebben a bekezdésben említett döntéseket követően hat hónapig ad lehetőséget arra (és a 108. bekezdésnek megfelelően kezeli), hogy a Partnerek a Kapcsolattartói Ponton panaszt nyújtsanak be a Szolgáltató által azon az alapon hozott alábbi döntései ellen, hogy a Partner által rendelkezésre bocsátott információ jogellenes tartalomnak minősül vagy nem egyeztethető össze a Szolgáltató szerződési feltételeivel:

 • az információ esetleges eltávolítására, hozzáférhetőségének megszüntetésére vagy láthatóságának korlátozására vonatkozó döntés;

 • a Partnernek nyújtott szolgáltatás esetleges részleges vagy teljes felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó döntések;

 • a Partner megjelenésének esetleges felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó döntések;

 • a Partner által nyújtott információhoz kapcsolódó monetizálás esetleges felfüggesztésére, megszüntetésére vagy más módon történő korlátozására vonatkozó döntések.


XIX. A Szolgáltató adatai:

Szallas Group Zrt.

Székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9

Postacím: 1554 Budapest, Pf.: 85.

Adószám: 32362903-2-05

Bankszámlaszám: 10800007-94752007-00000000 (CitiBank)