2022.06.01-től hatályos magyarországi szálláshelyekre vonatkozó Kiegészítő Szerződési Feltételek (JAVÍTOTT, közzétéve: 2022.05.25).

Magyarországi szálláshelyekre vonatkozó

kiegészítő feltételek

I.  Melléklet hatálya

1.      Magyarországi szálláshelyek (jelen mellékletben a továbbiakban: „Szálláshely”) esetében az ÁSZF rendelkezéseit a jelen mellékletben írt kiegészítő feltételekkel együtt kell alkalmazni függetlenül a Partner állampolgárságától vagy illetékességétől.

2.      A jelen mellékletben írt kiegészítő feltételek az ÁSZF eredeti rendelkezésekhez kapcsolódó pontjait értelemszerűen kiegészítik és módosítják. Az ÁSZF jelen melléklettel nem érintett részei változatlan tartalommal alkalmazandók a Partnerre.

3.      A jelen mellékletben meg nem határozott nagybetűs kifejezések az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak. A Szálláshelyek tekintetében Jutalék alatt a jelen melléklet függelékében meghatározott jutalékot kell érteni.

II.Fogalmak

Alapszolgáltatás

jelenti együttesen az Online Platform Szolgáltatást és az Online Fizetési Szolgáltatást.

Online Fizetési Szolgáltatási Díj

jelenti az Online Fizetési Szolgáltatásért fizetendő díjat.

Online Fizetési Szolgáltatás

jelenti a Szolgáltató Ptk. 6:129. §-a szerinti közreműködő személyként (technikai teljesítési segéd) végzett tevékenységét, amely során kizárólag Partner megbízásából jár el és a Partner közreműködőjeként vesz át pénzösszeget a Vendégtől.

Partnerkezelési Kategória

A Partner pénzügyi besorolása, amely meghatározza a Jutalék és díjak fizetési határidejét és a késedelmes fizetés esetére vonatkozóan a Szolgáltatás Szolgáltató általi felfüggesztésének kezdeti dátumát.

SZÉP Kártya

jelenti 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti Széchenyi Pihenő Kártyát.


III.  Foglalások

 Az ÁSZF VII. fejezete az alábbi rendelkezésekkel egészül ki.

4.      A Szálláshelyek esetében kizárólag valós idejű foglalási rendszer vezethető.

IV.  Fizetési feltételek

Az ÁSZF XI. fejezete az alábbi rendelkezésekkel egészül ki.

5.      A Jutalékszámla fizetési határidejét a Partnerre vonatkozó Partnerkezelési Kategória határozza meg, melyek az alábbiak:

a)     VIP: Kiemelkedően stabil cég, fizetési határidő: 30 naptári nap, szolgáltatás felfüggesztésének időpontja: lejáratot követő 30 naptári nap.

b)     Kiemelt: Stabil cég, fizetési határidő: 14 naptári nap, szolgáltatás felfüggesztésének időpontja: lejáratot követő 15 naptári nap.

c)     Normál: Átlagos kockázatú cég, fizetési határidő: 14 naptári nap, szolgáltatás felfüggesztésének időpontja: lejáratot követő 8 naptári nap.

d)     Kockázatos: Átlagot meghaladó kockázatú cég, fizetési határidő: 8 naptári nap, szolgáltatás felfüggesztésének időpontja: lejáratot követő 4 naptári nap.

e)     Fokozottan kockázatos: Átlagot messze meghaló kockázatú cég, fizetési határidő: 8 naptári nap, szolgáltatás felfüggesztésének időpontja: lejáratot követő 2 naptári nap.

f)      Kizárt: Erősen kockázatos cég, a Szolgáltató azon korábbi partnere, akinek számlatartozása több alkalommal eljutott a behajtó általi követeléskezelés fázisáig, vagy a számla jogi úton sem térült meg, a Partner újbóli megjelenítésére előlegfizetés esetén kerülhet sor.

6.      A Partnerkezelési Kategóriába történő besorolás az ÁSZF hatályba lépésének időpontjában érvényes szerződéssel rendelkező Partnerek esetében nem változtatja meg a korábbi ÁSZF szerint érvényes fizetési feltételeket. A Szolgáltató az ÁSZF hatályba lépését követően minden év október 31-én, amennyiben ez munkaszüneti nap, a dátumot követő munkanapon felülvizsgálja a Partnerkezelési Kategóriákat és a felülvizsgálatot megelőző 365 napon belül kiállított számlák fizetési határidejének betartása alapján határozhatja meg az új érvénybe lépő Partnerkezelési Kategóriát. A felülvizsgálatot követően a fizetési határidő tartósan fennálló pontos betartása a partnerkezelési kategória felminősítését, tartós késedelmes fizetés a partnerkezelési kategória leminősítését eredményezheti, ahol tartós késedelem alatt az átlagosan 5 naptári napot meghaladó késedelem értendő. A nyilvánosságra kerülő (NAV oldalak, cégbírósági hirdetmények) negatív események, illetve számla nem fizetés miatt behajtó cég bevonása esetén a Partner Partnerkezelési Kategóriájának azonnali lefelé történő minősítését eredményezheti.

7.      A Szolgáltatónak jogában áll a Partnerkezelési Kategória és a kategóriákba történő besorolás feltételeinek egyoldalú meghatározása és megváltoztatása. A Partnerkezelési Kategória nem nyilvános adat.

8.      A Szálláshelyre vonatkozó Foglalás után járó jutalékot a Partner készpénzben is megfizetheti a Szolgáltató számára.

V.Online Fizetési Szolgáltatás

               Az ÁSZF az alábbi XX. fejezettel egészül ki az alábbi rendelkezésekkel egészül ki.

 

 XX. Online Fizetési Szolgáltatás

9.     Az Online Fizetési Szolgáltatás fokozatosan kerül bevezetésre. A Szolgáltató az Adminisztrációs Felületen keresztül értesíti a Partnert, hogy az IT fejlesztések lehetővé tették, hogy számára az Online Fizetési Szolgáltatás már elérhető.  A 2021. január 1. napját megelőzően regisztrált magyarországi szálláshelyet üzemeltető Partner, az Adminisztrációs Felületen saját döntése alapján jelölheti, hogy igénybe kívánja venni az Online Fizetési Szolgáltatást, a 2021. január 1. napján, illetve azt követően regisztrált Partnerek esetében az Online Fizetési Szolgáltatás igénybevétele kötelezővé válik. A jelen kiegészítő feltételek 9-20. pontjában foglaltak attól a naptól fogva alkalmazandók a Partner Szerződésére, hogy ő az Online Fizetési Szolgáltatást igénybe veszi, illetve az a Partner esetében kötelezően alkalmazandó. Egyéb esetekben a 21. pont alkalmazandó.

10.   Amennyiben a Partnerre kiterjed az Online Fizetési Szolgáltatás, akkor a jelen ÁSZF elfogadásával a Partner megbízza a Szolgáltatót, hogy a Ptk. 6:129. §-a szerinti közreműködő személyként (technikai teljesítési segéd) a Vendégektől átvegye a Partner és a Vendég között a Foglalás eredményeként létrejött szerződés alapján a Partnernek járó előleget vagy az előleget meghaladó összegeket. A Szolgáltató a Felhasználó vagy Vendég megbízásából pénzügyi műveletet nem hajt végre, csupán a Partner közreműködőjeként vesz át pénzt a Vendégtől (Ptk. 6:129. § (1) bek.). Az átvett összegekkel a Szolgáltató az alábbiak szerint köteles elszámolni a Partner felé.

11.   Az Online Fizetési Szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Partner meghatalmazása alapján eljárva intézkedik, hogy a Vendég által (átutalással, bank- vagy hitelkártyával vagy SZÉP Kártyával) megfizetett összeg a Vendég számlájáról a Szolgáltató erre a célra elkülönített óvadéki számláján, mint gyűjtőszámlán kerüljön jóváírásra. Erre tekintettel a Vendég csak olyan fizetési módot tud alkalmazni, amely lehetőséget biztosít számára Magyarországon magyar forintban vezetett bankszámlára történő átutalásra, a rendszer kizárólag magyar forint pénznemet kezel. Amennyiben a Partner ettől eltérő pénznemben állapítja meg Ajánlatában a részére fizetendő összegeket, úgy a Foglalás pillanatában a Szolgáltató az adott összeget átváltja, és a Magyar Nemzeti Bank előző napi árfolyamán és magyar forintban vonja le megadott összeget a Vendégtől. A fentiekkel kapcsolatban a Partner sem árfolyamkülönbözet címén sem egyéb jogcímen nem jogosult semmilyen költséget vagy díjat érvényesíteni a Szolgáltatóval vagy Vendéggel szemben.

12.   Az Online Fizetési Szolgáltatás keretében a Szolgáltató azt biztosítja, hogy a Vendégtől a Partnernek járó összegeket a Vendég megfizethesse:

a) banki átutalással;

b) bank- és hitelkártyával; vagy

c) a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti Széchenyi Pihenő Kártyával („SZÉP Kártya”), amennyiben a Partner SZÉP Kártya elfogadóhely és ezt az Adminisztrációs Felületen megfelelően beállította.

13.   Amennyiben a Partner Adminisztrációs Felületén SZÉP Kártya elfogadóhelyként tünteti fel magát, akkor ezzel a Partner kijelenti, hogy teljes mértékben rendelkezik a SZÉP Kártya elfogadás jogi, tárgyi és technikai, műszaki feltételeivel –, illetőleg kijelenti, hogy tevékenységét a reá irányadó jogszabályi előírások alapján, az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek birtokában, jogszerűen fejti ki. A Partner továbbá kijelenti a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti, adott foglalásra vonatkozó TEÁOR számok szerinti szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja. A Szolgáltató a beállítások helyességét nem köteles, de jogosult ellenőrizni. Kizárólag a Partner a felelős és ő köteles megtéríteni a nem hatályosított, nem valós vagy helytelen beállításokból a Szolgáltatónál vagy a Vendégnél keletkező valamennyi kárt. A SZÉP Kártya elfogadás esetén a Partner köteles az Adminisztrációs Felületen jelölni:

a)  a saját SZÉP Kártya elfogadóhely regisztrációs számát, illetve,

b) hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai közül mely alszámla terhére tud SZÉP Kártyával történő fizetést elfogadni; és

c) hogy melyik SZÉP Kártya kibocsátó bankkal áll jogviszonyban.

14.   A gyűjtőszámláról a Szolgáltató minden Partner felé hetente egyszer teljesíti a kiutalást. A kiutalással egyidejűleg a Szolgáltató pontos kimutatást ad a Partnernek az Adminisztrációs Felületen keresztül arról, hogy az adott kiutalás milyen tételekből állt össze, vagyis melyik Foglalásra vonatkozik és mi a jogcíme. A Vendég által megfizetett összegeket a Szolgáltató az alábbiak szerint utalja ki a Partner részére:

a) az előleget az Ajánlatban meghatározott, fizetési kötelezettség nélküli lemondására nyitva álló határidőt követő első utalási napon. Az előlegfizetési határidő nem lehet rövidebb, mint a Vendég számára a Foglalás fizetési kötelezettség nélküli lemondására nyitva álló határidő;

b) a Vendég által a gyűjtőszámlára megfizetett összegből az előleg feletti részt (ha ilyen van) a Szolgáltató a Partner részére a Partner Vendég szálláshelyről távozásának igazolt napját követő első átutalási napon;

c) a Vendég bármely egyéb Partner felé fennálló fizetési kötelezettségének megfelelő összeget (vagy annak még ki nem fizetett részét), amely a Foglalás lemondása miatt keletkezik, az esedékességet követő első átutalási napon.

15.   Partner meghatározza, hogy mely foglalásoknál biztosított az online fizetési lehetőség. Amennyiben az Ajánlat online fizetési feltételeket tartalmaz, a Vendég kizárólag az itt meghatározottak szerint lesz képes azt a Partner felé teljesíteni. A Vendég által minimálisan fizetendő összeg az Ajánlatban meghatározott előleg összege; de a Vendég jogosult ennél magasabb összeget fizetni. A Szolgáltató visszautalja a Vendég (küldő) számlájára a Vendég által fizetett összegnek azt a részét, amely a Vendég és a Partner között a Foglalás alapján létrejött szerződés szerint meghaladja a Partnernek járó összegeket. Amennyiben az Ajánlatában meghatározott előlegfizetést a Vendég határidőben nem teljesíti, az a Partner és a Vendég közötti szerződéstől való elállást jelent, és a Vendég Foglalása automatikusan törlésre kerül, kivéve a következő esetet. Ha a Vendég által fizetett összeg maximum 100,- Ft híján nem éri el az Ajánlatban meghatározott előleg összegét, a Foglalás nem kerül törlésre és a különbözetet a Vendég köteles megfizetni bármely, a jelen ÁSZF által lehetővé tett módon (pl. Online Fizetési Szolgáltatás igénybevételével, vagy a szálláshelyre történő megérkezést követően közvetlenül a Partner részére).

16.   Amennyiben a Vendég a Foglalást módosítja és ez a Szolgáltató számára ismert, akkor az Adminisztrációs Felület automatikusan leköveti a következő változásokat: a Foglalás teljes bruttó ellenértékének változása, előleg esedékességének változása és a jogszerű lemondás esetén a Partner részére járó összeg változása. Az Adminisztrációs Felület azonban nem tesz lehetővé olyan módosítást, amelynek következtében – amennyiben előleg fizetésére még nem került sor – a leutazás időpontja három napon belülre kerülne. Amennyiben a módosítás következtében a Foglalás teljes bruttó ellenértéke a már befizetett előleg összege alá csökkenne, akkor a rendszer az előleget a Foglalás új teljes bruttó ellenértékének mértékére csökkenti; az ezen felüli összeg pedig a Vendég részére visszajár attól, aki ezt az összeget birtokában tartja.

17.   A Partner az Online Fizetési Szolgáltatás igénybevételéért díjat fizet a Szolgáltató részére. Az Online Fizetési Szolgáltatás esetén a jelen melléklet szerint megjelölt Jutalék 1%-kal magasabb, amely Jutalék így tartalmazza az Alapszolgáltatásért járó teljes ellenértéket.

18.    A Szolgáltató a gyűjtőszámláról a Vendég által befizetett összeget köteles a Partner részére átutalni. Partner köteles az összeget a Vendég által befizetett összegként kezelni. Partner a befizetett összegekről a Vendég felé állít ki előleg- és végszámlát, a Szolgáltató részére számlaadási kötelezettsége nincs. Az Online Fizetési Szolgáltatási Díj a Szolgáltató részére abban az esetben jár, ha a Szolgáltató a Foglalással kapcsolatban a vendég által befizetett pénzösszeget utalt tovább a Partnernek.

19.   A Partner az Online Fizetési Szolgáltatás keretében a Vendég által online megfizetett és a Partnernek járó összegeken felül a Foglalás teljes bruttó ellenértékének fennmaradó, még meg nem fizetett részét és az Ajánlatban meghatározottakon felül a helyszínen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét számlázhatja a Vendég felé. Az Online Fizetési Szolgáltatási Díjat a Partner nem háríthatja át a Vendégre.

20.   Szolgáltató Partner kérésére, az ÁSZF-ben megjelölt esetekben, illetve SZÉP kártyás fizetés esetén vesz részt Partner és Vendég közötti visszatérítési vagy kártérítési ügyben. Amennyiben SZÉP kártyával történő fizetés esetén a Partnernek a Vendég felé visszatérítési kötelezettsége keletkezik, köteles azt a Szolgáltató részére jelezni, az összeget pedig a Szolgáltató bankszámlájára utalni. A Szolgáltató köteles a Vendég részére visszatéríteni az összeget a Vendégnek ugyanarra a SZÉP kártyához tartozó számlájára, amelyről az adott Foglalás tekintetében az eredeti kifizetés érkezett a Szolgáltató erre a célra megadott bankszámlájára.

21.   Amennyiben a Partnerre nem terjed ki az Online Fizetési Szolgáltatás, de Partnernek az Ajánlata alapján előleg igénye van, úgy köteles az Adminisztrációs Felületen a banki átutaláshoz olyan nemzetközi bankszámlaszámot (IBAN, Swift) megadni, amelynek a beállítását az Adminisztrációs Felülete engedélyezi. Amennyiben ez az adat nem áll rendelkezésre az Adminisztrációs Felületen, akkor a Szolgáltató jogosult megtagadni a lehetőség beállítását.

VI.  Gold partnerség

22.   A Szolgáltató kedvezményes jogosultságokkal járó együttműködést (továbbiakban: „Gold Partnerség”) kínál a Partnerek számára. A Gold Partnerség minden olyan Partnerre automatikusan, elfogadás nélkül kiterjed, aki a vonatkozó kiegészítő szerződéses feltételekben (továbbiakban: „KSZF”) található követelményeknek maradéktalanul megfelel (továbbiakban: „Gold Partner”). Új KSZF közzététele esetén azok a Gold Partnerek maradnak az együttműködés részesei, akik az új KSZF szerint is megfelelnek a Gold Partnerség feltételeinek.

23.   A Gold Partnerség kizárólag előnyökkel, kedvezményekkel jár a Gold Partnerek számára, azonban a Szolgáltató megadja a lehetőséget a Gold Partnerségből való kilépésre a KSZF-ben írtak szerint, ha a Gold Partner mégis úgy döntene, hogy az együttműködésben nem kíván részt venni.

24.   A Szolgáltató a KSZF-ben határozza meg a Gold Partnerség feltételeit, amelyet a weboldalon elérhetővé tesz. A Szolgáltató a KSZF-et bármikor, a KSZF-ben foglalt előzetes tájékoztatás betartása mellett módosíthatja vagy akár hatályon kívül is helyezheti.

25.   A Szolgáltató az új KSZF hatálybalépését megelőző 60 nappal külön e-mail üzenetben értesíti mindazokat a Partnereket, akik új KSZF alapján Gold Partnerré fognak válni vagy továbbra is Gold Partnerek maradhatnak, illetve azokat a Partnereket is, akik az új KSZF alapján már nem fognak Gold Partnernek minősülni.

VII.  Jutalék

Az érvényben lévő szallas.hu ASZF (http://szallas.hu/aszf) X. pontjában részletezett jutalék pontos mértéke (számlázás módja)

26.   Az Áfa tv. területi hatályán belül található (magyarországi székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező) szálláshely esetében a nettó jutalékon felül felszámításra kerül a hatályos Áfa tv. szerinti áfakulccsal számított általános forgalmi adó, a jutalék áfával növelt értéken kerül számlázásra.

27.   Az Európai Unió tagállamaiban szerződött Partnerek esetében - kivéve az 26. pontban meghatározott Partnereket:

A  Az érvényes Uniós adószámmal rendelkező Partnerek részére nettó jutalékértéket tartalmazó számla kerül kiállításra (Fordított adózás szabályai szerint kerül kiállításra a számla, 2006/112/EK irányelv)

B  Érvényes Uniós adószámmal nem rendelkező Partnerek részére a nettó jutalékon felül felszámításra kerül az Európai Uniós jogszabályokban előírtaknak megfelelő áfa tartalom, a jutalék áfával növelt értéken kerül számlázásra.

28.   Az Európai Unión kívüli (harmadik országbeli) szerződött Partnerek részére nettó jutalék értéket tartalmazó számla kerül kiállításra.

A jutalékszint mértékét a szálláshely elhelyezkedése és típusa határozza meg, amely 2021. január 1-től az alábbi módon alakul (a táblázat az Online Fizetési Szolgáltatásért járó díjat nem tartalmazza):

 

 

Magyarországi számlázási címmel rendelkező szálláshely

Érvényes Uniós adószámmal rendelkező Unión belüli számlázási címmel rendelkező szálláshely, illetve Unión kívüli számlázási címmel rendelkező szálláshely

Érvényes Uniós adószámmal nem rendelkező, Unión belüli számlázási címmel rendelkező szálláshely

Szálláshely kategória

Magyarország Budapest kivételével

Magyarország Budapest

Magyarország Budapest kivételével

Magyarország Budapest

Magyarország Budapest kivételével

Magyarország Budapest

Apartman

12% + Áfa

15% + Áfa

12%

15%

12% + helyi áfa

15% + helyi áfa

Faház

12% + Áfa

12% + Áfa

12%

12%

12% + helyi áfa

15% + helyi áfa

Panzió

12% + Áfa

15% + Áfa

12%

15%

12% + helyi áfa

15% + helyi áfa

Üdülőház

12% + Áfa

15% + Áfa

12%

15%

12% + helyi áfa

15% + helyi áfa

Vendégfogadó

12% + Áfa

15% + Áfa

12%

15%

12% + helyi áfa

15% + helyi áfa

Vendégház

12% + Áfa

15% + Áfa

12%

15%

12% + helyi áfa

15% + helyi áfa

Villa

12% + Áfa

15% + Áfa

12%

15%

12% + helyi áfa

15% + helyi áfa

Diákszálló

10% + Áfa

10% + Áfa

10%

10%

10% + helyi áfa

10% + helyi áfa

Hostel

10% + Áfa

10% + Áfa

10%

10%

10% + helyi áfa

10% + helyi áfa

Motel

12% + Áfa

15% + Áfa

12%

15%

12% + helyi áfa

15% + helyi áfa

Hotel

13% + Áfa

15% + Áfa

13%

15%

13% + helyi áfa

15% + helyi áfa

 

Magyarázat: Szálláshely kategória: azon kategória amelybe a szálláshely (Partner) magát besorolta a szálláshely Weboldalon(akon) történt regisztrációja során és amelyet a Szolgáltató vissza is ellenőrzött, ezáltal a Megrendelő adott szálláshelye ezen kategóriában jelenik meg a Weboldalon(akon).